Wszystkie wpisy

W ujęciu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, regulującej ochronę praw autorskich, tłumaczenie jest procesem twórczym. Uwarunkowania powstania czy praktyczny cel…

 

Umowa dochodzi do skutku, gdy dwie lub więcej strony złożą zgodne oświadczenia woli, których celem jest wywołanie określonych skutków prawnych – wzajemnych praw lub obowiązków. Jednym z trybów…

 

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego reguluje zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Rozdział 3 ustawy stanowi o uprawnieniach i obowiązkach tłumacza przysięgłego. Zgodnie…

 

Egzamin na tłumacza przysięgłego przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna w składzie od 3 do 5 członków. Komisja powoływana jest w drodze decyzji na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Egzamin na tłumacza…