Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna w składzie od 3 do 5 członków. Komisja powoływana jest w drodze decyzji na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części:

  • tłumaczenia pisemnego,
  • tłumaczenia ustnego.

Wszyscy kandydaci na tłumaczy przysięgłych zdają egzamin pisemny tego samego dnia. Egzamin trwa cztery godziny i polega na przetłumaczeniu czterech tekstów. Dwa teksty tłumaczone są z języka polskiego na język obcy i dwa z języka obcego na język polski. Kandydat tłumaczy pismo sądowe bądź urzędowe albo tekst prawniczy oraz tekst o tematyce dowolnej z języka polskiego na język obcy oraz pismo sądowe, urzędowe bądź tekst prawniczy oraz tekst o tematyce dowolnej z języka obcego na polski. Z każdego tekstu można uzyskać maksymalnie 50 punktów, co daje łącznie 200 punktów. Aby móc przystąpić do drugiej części egzaminu, to jest tłumaczenia ustnego, trzeba uzyskać przynajmniej 150 punktów z części pisemnej.
Egzamin ustny przeprowadzany jest w dniu wyznaczonym przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż przed upływem siedmiu dni od daty egzaminu pisemnego. Podczas tej części egzaminu kandydat dokonuje tłumaczeń czterech tekstów, tłumacząc konsekutywnie oraz a vista. Kandydat tłumaczy pismo sądowe, urzędowe albo tekst prawniczy oraz tekst dowolny konsekutywnie z języka polskiego na język obcy i następnie a vista z języka obcego na język polski.

W przypadku tłumaczenia konsekutywnego egzaminator ma prawo odtworzyć tekst egzaminacyjny lub może go odczytać, zaś w przypadku tłumaczenia a vista teksty wręczane są kandydatowi bezpośrednio przed tłumaczeniem. Z tej części również można uzyskać maksymalnie 200 punktów, to znaczy po 50 za każdy tekst. Ocenę pozytywną uzyskuje się po zdobyciu przynajmniej 150 punktów.
Kandydat zdaje egzamin na tłumacza przysięgłego w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu części. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Potwierdzeniem nabycia tych uprawnień jest świadectwo wydawane przez Ministra Sprawiedliwości. Prawo do wykonywania tego zawodu uzyskuje się po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.
W przypadku, gdy kandydat nie uzyska oceny pozytywnej z egzaminu, może przystąpić do niego ponownie. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż po upływie roku od daty ostatniego egzaminu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości opłata za egzamin na tłumacza przysięgłego wynosi 800 zł. Opłatę tę należy uiścić po otrzymaniu pisma zawierającego informację o dacie egzaminu.
Warto wspomnieć, że wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2702). Są w niej jasno określone między innymi kryteria osoby mogącej wykonywać tę profesję. Jeżeli myślisz o przystąpieniu do egzaminu i pracy w tym zawodzie, zapoznaj się szczegółowo ze wskazanym dokumentem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *