Formy działalności prowadzonych przez niemieckich przedsiębiorców w Polsce

Bezrobocie w niemieckich wschodnich landach odnotowuje się w dużo wyższym stopniu niż w Polsce, sięga często do 18%. Coraz częściej Niemcy myślą o budowaniu swojej zawodowej kariery właśnie w Polsce, ponieważ ta dorównuje w wielu dziedzinach innym krajom zachodniej Europy.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 173, poz. 1807) Niemcy mogą swobodnie podejmować pracę na terenie Polski jak również zakładać w tym kraju działalności gospodarcze na takich samych zasadach jak obywatele polscy – w myśl Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA. Takie przyzwolenie ma każda osoba prawna z siedzibą za granicą oraz każda osoba fizyczna mająca miejsce mieszkania za granicą. Ustawa dotyczy także jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi a posiadają zdolność prawną i mają siedzibę za granicą.
Niemcy mogą więc prowadzić działalność gospodarczą w każdej dozwolonej na terytorium Polski formie, czyli indywidualną działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dowolnego rodzaju spółkę.
Najczęściej zakładaną przez niemieckich inwestorów spółką w Polsce jest spółka z o. o. (Odpowiednik GmbH) dlatego wydaje się konieczne opisanie związanych z nią procedur. Aby ją założyć należy przedstawić odpowiednie dokumenty: aktualne odpisy z rejestru sądowego wszystkich wspólników oraz ich przysięgłe przetłumaczenia. Tutaj wymagane jest także Apostille, czyli poświadczenie autentyczności dokumentu. Zawarcie umowy następuje w Polsce w obecności notariusza. Jeśli wspólnicy spółki lub ich reprezentanci nie posługują się językiem polskim wymagana jest również obecność przysięgłego tłumacza.
Najczęściej wspólnicy nie stawiają się osobiście a wydają odpowiednie pełnomocnictwa, co jest zgodne z polskim prawem jeśli pełnomocnictwo jest w formie aktu notarialnego. Umowa powinna zawierać następujące informacje:

 • adres firmy i siedziby spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział?,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

W przypadku spółki z o. o. istnieją pewne ograniczenie. Jeśli niemiecki przedsiębiorca sam jest spółką jednoosobową musi powołać do spółki z o. o. wspólnika. Według polskiego prawa jednoosobowa spółka z o. o. nie może zostać założona przez inną jednoosobową spółkę z o. o. Jeśli działalność wymaga uzyskania zgody według prawa niemieckiego, takie niezbędne będzie również na terytorium Polski. W przypadku tego rodzaju spółki wymagany jest kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 5 000zł.
Niemcy oprócz zakładania podstawowych form działalności gospodarczych mogą także zawiązywać na terenie Polski Przedstawicielstwa i Oddziały.
Przedstawicielstwo:

 • Przedsiębiorca z Niemiec może swobodnie zakładać na terenie Polski Przedstawicielstwo swojego macierzystego przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech. Aby tego dokonać wymagany jest wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • Przedstawicielstwo zazwyczaj zajmuje się działaniami marketingowymi i reklamą przedsiębiorstwa macierzystego,
 • Przedstawicielstwo musi występować w swojej oryginalnej nazwie, przetłumaczonej na język polski z dopiskiem „Przedstawicielstwo w Polsce”,
 • Przedstawicielstwo w Polsce nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ z założenia nie osiąga dochodów a pełni rolę reprezentacyjną.

Oddział:

 • Przedsiębiorca z Niemiec może otworzyć w Polsce Oddział, jednak musi on prowadzić taką samą działalność jak przedsiębiorstwo z siedzibą w Niemczech,
 • Konieczna jest rejestracja Oddziału w KRS. Należy podać dane osoby wraz z miejscem jego zamieszkania na terytorium polskim, która będzie reprezentować Oddział. Reprezentant nie musi być obywatelem Polski,
 • Oddział musi nosić oryginalną nazwę przedsiębiorstwa prowadzonego w Niemczech, nazwa musi być przetłumaczona na język polski. Konieczny jest również dopisek „Oddział w Polsce”,
 • Wszystkie czynności dokonywane przez Oddział są uznawane w Polsce za dokonywane przez niemieckiego przedsiębiorcę. Oddział nie ma odrębnej podmiotowości prawnej,
 •  Odział w Polsce nie podlega przepisom Kodeksu Spółek Handlowych, nawet jeśli przedsiębiorca jest w Niemczech spółką handlową,
 • Obowiązuje polska ustawa o rachunkowości,
 • Odział podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jeśli uznaje się go za Zakład (w tym przypadku obowiązująca jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Kiedy przedsiębiorca z Niemiec zdecyduje się na stałe miejsce wykonywania działalności (w myśl przepisów unijnych VAT) zobowiązany jest do rejestracji jako podatnik VAT. Taka rejestracja jest również konieczna kiedy przedsiębiorca wykonuje czynności dla których nie obowiązuje zasada Reverse Charge, czyli zasada odwrotnego obciążenia.
Przedsiębiorca taki może również dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT jeśli jest to dla niego korzystniejsze, np. w przypadku, gdy będzie uzyskiwał zwrot podatku VAT tak jak firmy polskie.

3 comments

 1. AnnaMaria84

  Polska staje się dużym polem do popisu dla zagranicznych inwestycji. Rozejrzyjmy się tylko: wszędzie znajdziemy sieci, sklepy, przedsiębiorstwa, które niekoniecznie mają rodzimy rodowód. Z jednej strony to może dobrze – gospodarka idzie na przód, jest obrót pieniędzy. Lecz z drugiej strony zabija się narodową działalność, gdyż nie wytrzymuje ona często konkurencji z przedsiębiorstwami z Zachodu.

 2. Alia66

  Oddział w Polsce nie podlega podatkowi dochodowemu? Przecież tu zarabia… Rozumiem, że ma to na celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, jednak i tak jest to dla mnie trochę… dziwne i mi po prostu nie pasuje. Dlaczego mamy mieć trudniej od cudzoziemców.

 3. Bernadeta12

  Nie wiem czy rzeczywiście mamy we własnym kraju trudniej od cudzoziemców. Na pewno niektóre sytuacje mogą wydać nam się niesprawiedliwe, jednak pamiętajmy że jesteśmy w UE i my również mamy za granicą pewne prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *