Jak założyć firmę na Litwie?

Jakkolwiek postrzeganie Litwy z perspektywy Polaków nie zawsze prowadzi do wniosku, że jest to kraj, w którym warto inwestować, okazuje się, że należy pozbyć się takiego stereotypowego myślenia. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gospodarka Litwy jest obecnie jedną z najlepiej rozwiniętych, a przede wszystkim najbardziej urozmaiconych spośród gospodarek wszystkich państw nadbałtyckich. Od kilku lat rozwój gospodarczy Litwy można opisać jako wzrost o około 4 – 5 % co roku. Inwestycje wynoszą około dwudziestu procent całego PKB. Polacy najczęściej zakładają na Litwie firmy budowlane i usługowe, jednak na pewno warto zwrócić uwagę także na bardzo szybko rozwijający się przemysł elektryczny i elektrotechniczny. Założenie własnej firmy na Litwie nie jest obwarowane tak wieloma zakazami i nakazami jak to często ma miejsce w innych krajach. Sam proces rejestracji jest dość podobny do tego, z którym mamy do czynienia w Polsce.

Podstawowe informacje

Przede wszystkim warto wiedzieć, że Litwa umożliwia inwestorom z wszystkich państw Unii Europejskiej zakładanie na terytorium swojego państwa przedsiębiorstw bez żadnych dodatkowych wymogów czy ograniczeń, na takich samych zasadach jak obywatele Republiki Litewskiej. Co ciekawe, za założenie firmy uznaje się tam nie tylko zarejestrowanie nowej działalności gospodarczej, ale także nabycie udziałów w firmie, która już istnieje. Zasadą, która przyciąga na Litwę jeszcze większą ilość inwestorów, jest całkowity brak ograniczeń w transferze zysku z prowadzonej na terytorium litewskim działalności za granicę. Jedynym warunkiem, który sprawia, że przedsiębiorstwo musi być realnie związane z terytorium Republiki Litewskiej jest wymóg posiadania na Litwie lokalu będącego siedzibą przedsiębiorstwa.

Litewskie prawo oferuje zagranicznym przedsiębiorcom nie tylko możliwość zarejestrowania nowej firmy. Jeżeli ktoś posiada już przedsiębiorstwo za granicą, może na Litwie otworzyć swoje przedstawicielstwo lub delegaturę. Delegatura jest tworem, który posiada osobowość prawną i traktowany jest jako osoba prawna. Przedstawicielstwa zagranicznych firm nie są wyposażone przez litewskie prawo w osobowość prawną.

Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa

Wybór właściwej formy organizacyjnoprawnej, w ramach której będzie działało dane przedsiębiorstwo, rzutuje właściwie na całą działalność gospodarczą przez nie prowadzoną. Wybór jest o tyle ważny, że na późniejszym etapie działania przedsiębiorstwa ciężko jest go zmienić, a i nie zawsze okazuje się to opłacalne. Dlatego warto dobrze przemyśleć formę prawną, którą w świetle przepisów litewskich przyjmie dane przedsiębiorstwo.

Prawo litewskie oferuje następujące formy działania przedsiębiorstw:

-spółka akcyjna (akcie bendrove),
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (updaroji akcie bendrove),
-przedsiębiorstwo państwowe,
-przedsiębiorstwo samorządowe,
-spółdzielnia (kooperatine bendrove),
-spółka rolnicza (pemes ukio bendrove),
-spółka jawna (tikorji udine bendrija),
-spółka komandytowa (komanditine udine bendrija),
-spółka cywilna,
-europejska grupa interesów gospodarczych.

Uzyskanie pozwolenia na pobyt
Osoby, które chcą prowadzić na terytorium Republiki Litewskiej działalność gospodarczą, powinny uzyskać od właściwych władz zezwolenie na pobyt przekraczający trzy miesiące oraz zezwolenie na założenie przedsiębiorstwa. Zezwolenie takie można uzyskać w Urzędzie Migracji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Aby móc ubiegać się o zezwolenie na pobyt dłuższy niż trzy miesiące, należy złożyć w Urzędzie Migracji następujące dokumenty:

-wniosek o zezwolenie na pobyt na terytorium Republiki Litewskiej trwający dłużej niż trzy miesiące (jego wzór można znaleźć na stronie internetowej każdego Urzędu Migracji),
-odpis z rejestru przedsiębiorstw,
-dokument tożsamości,
-odpis dyplomu poświadczającego uzyskane przez tę osobę w innym kraju wykształcenie (odpis powinien zostać przetłumaczony na język litewski przez tłumacza przysięgłego, a jego zgodność z oryginałem potwierdzona przez notariusza).

Stworzenie biznesplanu
W części sytuacji biznesplan nie jest wymagany, jednak przed rozpoczęciem procedury rejestracyjnej warto zadać sobie trud jego stworzenia. Po pierwsze przyspieszy to znacząco procedurę rejestracji, po drugie zaś zmniejszy wymagania co do ilości i treści dokumentów, jakie trzeba przedstawić przed urzędem rejestracyjnym. Biznesplan powinien zawierać najważniejsze informacje na temat organizacji przedsiębiorstwa (zapisy te mogą stać się kanwą statutu firmy), planowanego rodzaju działalności gospodarczej, planowanych wyników finansowych, wysokości kapitału założycielskiego czy przewidywalnych kosztów działania.

Umowa spółki – akt założycielski

Akt założycielski spółki jest dokumentem, bez którego żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć i jego działalność na pewno nie zostanie zarejestrowana. W umowie spółki powinny znaleźć się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące organizacji jej działania, a więc przede wszystkim:

-wybór formy organizacyjno-prawnej, w ramach której ma działać przedsiębiorstwo,
-zasady zarządzania firmą,
-zasady reprezentowania firmy na zewnątrz,
-zasady podziału zysku pomiędzy wspólników,
-zasady pokrywania przez wspólników strat przynoszonych przez firmę,
-wysokość wkładu wnoszonego do spółki przez poszczególnych wspólników,
-wysokość kapitału zakładowego przedsiębiorstwa,
-ustalenia dotyczące wykluczenia wspólnika ze spółki.
Akt założycielski spółki powinien być podpisany w obecności notariusz przez wszystkich wspólników. Najczęściej dokonuje się tego na pierwszym walnym zebraniu wspólników. Umowa spółki powinna mieć formę aktu notarialnego.

Złożenie depozytu w banku

Bardzo istotną kwestią jest również złożenie w jednym z litewskich banków depozytu w wysokości odpowiadającej co najmniej minimalnej wartości kapitału zakładowego. To, jaki powinien być minimalny kapitał zakładowy przedsiębiorstwa, zależne jest przede wszystkim od tego, jaką formę organizacyjnoprawną dana firma przyjmuje. Każdorazowo wysokość tę określa się w odnośnych przepisach, podlega więc ona ciągłym zmianom. Przepisy określają jedynie minimalną wysokość kapitału zakładowego – jeżeli wspólnicy zdecydują się na wniesienie wyższych wkładów, suma złożona na rachunku bankowym może być większa od tej wskazanej w przepisach. Po złożeniu depozytu bank wydaje zaświadczenie potwierdzające jego złożenie.

Wymogi organizacyjne

Jeżeli decydujemy się na założenie przedsiębiorstwa w formie bardziej skomplikowanej spółki (na przykład spółki akcyjnej czy też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), trzeba także liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów. W przypadku spółek takich zawsze powinno odbyć się pierwsze walne zebranie wspólników, nazywane często zebraniem założycielskim. To właśnie na tym zebraniu dokonuje się oficjalnego podpisania aktu założycielskiego spółki, spisuje się postanowienia założycieli, przyjmuje się statut spółki oraz dokonuje się wyboru prezesa. Wszystkie te czynności powinny zostać dokonane w obecności notariusz i zaprotokołowane.

Dokumenty wymagane do rejestracji

Po dopełnieniu wszystkich formalności opisanych powyżej, można zacząć ubiegać się o zarejestrowanie firmy w litewskim spisie przedsiębiorstw. Aby można było tego dokonać, należy przedstawić następujące dokumenty:

-trzy kopie statutu spółki,
-trzy kopie postanowień założycieli,
-pięć kopii aktu założycielskiego spółki,
-protokół z posiedzenia rady zarządu spółki (jeżeli zarząd został wybrany i posiedzenie takie się odbyło),
-oświadczenie jednego z litewskich banków o założeniu konta depozytowego przez dane przedsiębiorstwo,
-wydane przez bank zaświadczenie o złożeniu na koncie depozytowym sumy w wysokości co najmniej tej, która określona jest przez przepisy prawa litewskiego jako minimalna wysokość kapitału zakładowego przedsiębiorstwa,
wypełniony przez notariusza dokument JAR PP,
-wydane przez notariusza zaświadczenie o podpisaniu dokumentów założycielskich spółki,
-wypis z Rejestru Osób Prawnych, potwierdzający istnienie takiej osoby prawnej w rejestrze.
Należy także pamiętać, że wszystkie dokumenty składana w czasie procedury rejestracyjnej powinny być przetłumaczone na język litewski. Skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego jest w takich wypadkach niezbędne, gdyż tylko on może potwierdzić zgodność przetłumaczonych dokumentów z oryginałem. Wszystkie kopie dokumentów powinny być dodatkowo poświadczone przez notariusza jako zgodne z oryginałem.

Uiszczenie opłat

Procedura rejestracji przedsiębiorstwa w Republice Litewskiej wymaga także uiszczenia szeregu obowiązkowych opłat. Należą do nich:

-wpisanie nazwy spółki do rejestru firm,
-rejestracja spółki w rejestrze podmiotów gospodarczych,
-potwierdzenie przez notariusza umowy założycielskiej spółki,
-potwierdzenie pozostałych dokumentów założycielskich spółki,
-potwierdzenie przez notariusza dodatkowych odpisów,
-wykonanie pieczęci spółki,
-potwierdzenie tłumaczenia dokumentu.
Wszystkie powyższe koszty to od tysiąca do nawet dwóch tysięcy litów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *