Jak założyć firmę na Słowacji?

Słowacja należy do krajów europejskich, w których najczęściej inwestują zagraniczni inwestorzy. Wpływ na ten fakt mają na pewno korzystne dla nowych przedsiębiorców słowackie przepisy prawne, a przede wszystkim niskie podatki oraz swoboda obrotu nieruchomościami na terytorium państwa. Według danych EUROSTAT-u wartość PKB na jednego mieszkańca na Słowacji wynosi 47% średniej unijnej, co plasuje Słowację na wyższym miejscu niż większość jej najbliższych sąsiadów (chociażby Polskę).

Regulacje prawne

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na Słowacji, warto zapoznać się z czterema podstawowymi aktami prawnymi. Przede wszystkim jest to oczywiście kodeks handlowy z 1991 r. Warto jednak sięgnąć także do kodeksu spółek handlowych z 2003 r., ustawy o działalności gospodarczej z 1991 r. oraz do ustawy o rejestrze handlowym z 2004 r.

Najważniejszą wiadomością zarówno dla każdego Polaka jak i innego obywatela Unii Europejskiej pragnącego rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Słowacji jest fakt, iż nie istnieją właściwie żadne ograniczenia dotyczące podejmowania tej działalności przez obcokrajowców. Każdy z nich może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Słowacji na dokładnie takich samych zasadach jak słowaccy obywatele.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Decydując się na założenie własnej firmy na Słowacji, warto dobrze zastanowić się nad wyborem formy organizacyjno-prawnej, w ramach której będzie działać takie przedsiębiorstwo. Od tego wyboru bowiem zależy szereg późniejszych decyzji oraz to, w jaki sposób będzie w przyszłości funkcjonowało przedsiębiorstwo. Do wyboru są następujące formy organizacyjno-prawne:

 • spółka akcyjna (akciová společnost),

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnost’ s ručením obmedzeným),

 • spółka komandytowa (komanditná spoločnost),

 • spółka jawna (verejná obchodná spoločnost),

 • oddział firmy (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby).

Oprócz tego wyróżnia się także prowadzenie działalności na własny rachunek (živnost’), która najczęściej jest preferowana przez osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą lub też nieduże firmy, zatrudniające niewielu pracowników. Najczęściej wybieranymi przez większych przedsiębiorców formami są oddział firmy zagranicznej (jego założenie wymaga o wiele mniej formalności) oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta ostatnia jest bardzo korzystna dla wspólników, którzy w żadnym wypadku nie ponoszą ryzyka związanego z koniecznością ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki własnym majątkiem.

Konieczne warunki

Każda osoba fizyczna, która chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na Słowacji, musi spełniać kilka określonych warunków. Należą do nich:

 • pełnoletniość (Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi mieć ukończone 18 lat. Jest to warunek niezbędny. W przeciwnym razie przedsiębiorcy współpracujący z taką osobą mogliby być narażeni na różnego rodzaju nieprzyjemności prawne.),

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (wymóg ten jest konieczny z tego samego względu co wymóg pełnoletniości. Przedsiębiorcami mogą być jedynie osoby, które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo),

 • niekaralność za czyny umyślne (Słowackie prawodawstwo, w odróżnieniu od przepisów prawnych obowiązujących chociażby w Czechach, różnicuje odpowiedzialność karną za czyny popełnione umyślnie oraz te popełnione nieumyślnie. Przedsiębiorcą może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa nieumyślnego. Rejestracji odmówi się natomiast tej osobie, która prawomocnym wyrokiem została skazana za przestępstwo popełnione umyślnie. Aby móc dokonać rejestracji przedsiębiorstwa, konieczne będzie w związku z tym przedstawienie wypisu z polskiego Krajowego Rejestru Karnego).

Słowackie prawo wymaga także, aby lokal będący siedzibą przedsiębiorstwa znajdował się na terytorium Słowacji. W związku z tym zawsze warto mieć przy sobie akt własności danej nieruchomości lub też umowę jej najmu.

Rejestracja samodzielnej działalności gospodarczej

Rejestracja samodzielnej działalności gospodarczej na Słowacji charakteryzuje się bardzo uproszczoną procedurą, podobną do tej stosowanej w Polsce. Ma to na celu zachęcenie drobnych przedsiębiorców czy też przedstawicieli wolnych zawodów do podejmowania działalności gospodarczej.

Aby zarejestrować samodzielną działalność gospodarczą, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do lokalnego urzędu do spraw działalności gospodarczej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby. Do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej wystarczy wypełnienie i złożenie odpowiedniego wniosku. Urząd do spraw działalności lokalnej dokonuje na tej podstawie wpisu do ewidencji.

Rejestracja spółek

Jeżeli przedsiębiorstwo przyjmuje taką formę organizacyjnoprawną, że po wpisie do rejestru staje się osobą prawną, konieczne jest zarejestrowanie jej w rejestrze handlowym. Rejestry takie prowadzą słowackie sądy okręgowe i to właśnie w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorstwa należy złożyć wniosek o jego rejestrację. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • umowa spółki lub akt założycielski przedsiębiorstwa (akty założycielskie najczęściej występują w przypadku zakładania na Słowacji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego),

 • wszelkie dokumenty potwierdzające dane, które mają zostać wpisane do rejestru handlowego,

 • wydane przez zarządzającego wkładem pisemne oświadczenie o tym, że cały kapitał zakładowy został wniesiony w odpowiednim terminie,

 • wypisy z rejestru karnego (na przykład polskiego Krajowego Rejestru Karnego) dotyczące osób, które mają prawo do reprezentowania przedsiębiorstwa w kontaktach z innymi podmiotami,

 • wydane przez rzeczoznawcę orzeczenie dotyczące wartości wniesionego do spółki wkładu niepieniężnego (najczęściej ma to na celu stwierdzenie, że wartość wkładu niepieniężnego jest równa wartości wkładów pieniężnych),

 • pisemne oświadczenie założyciela spółki, że nie jest wspólnikiem w żadnej innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub że jest wspólnikiem maksymalnie w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (prawo słowackie przewiduje takie ograniczenie w sytuacji, kiedy dana osoba jest jedynym założycielem danej spółki),

 • pisemne oświadczenie założyciela, że nie jest jednoosobową spółką z ograniczoną działalnością (w sytuacji, kiedy dane przedsiębiorstwo zakłada jedna spółka z ograniczoną działalnością),

 • wydane przez urząd do spraw działalności gospodarczej zezwolenie lub koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej (wymagane są w sytuacjach, kiedy planowana działalność gospodarcza nie może być prowadzona przez każdy podmiot i wymaga wydania dodatkowych dokumentów).

Opłaty rejestracyjne

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o rejestrację działalności gospodarczej jest obowiązany także wnieść opłaty rejestracyjne w odpowiedniej wysokości. Ich wysokość jest określana w zależności od tego, w jakiej formie organizacyjnoprawnej będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo.

Dodatkowe rejestracje

Po dokonaniu rejestracji w rejestrze handlowym przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować firmę także w innych instytucjach. Przede wszystkim powinien zgłosić fakt powstania przedsiębiorstwa do słowackiego urzędu skarbowego (Daňowý úrad), gdzie powinien zarejestrować się jak płatnik podatku VAT. Wymagana jest także rejestracja w zakładzie ubezpieczeń społecznych (Socialná a zdravotná poistovňa) na potrzeby słowackiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *