Kontrole urzędowe w biurze tłumaczeń – na co się przygotować?

Każda działalność gospodarcza, niezależnie od branży, od czasu do czasu poddawana jest kontrolom różnych urzędów państwowych. Biuro tłumaczeń nie jest tu żadnym wyjątkiem, toteż warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki przysługują właścicielowi podczas kontroli. Wszelkie czynności sprawdzające prowadzone są bowiem na zasadach określonych w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Ile czasu trwa kontrola?

Art. 83 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokładnie definiuje czas kontroli, którego urząd nie może przekroczyć:

 • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
 • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni robocze;
 • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni robocze.

Ważne jest, że wskazana powyżej liczba dni odnosi się jednak do każdego organu kontrolnego w sposób indywidualny. Jeśli jednocześnie następuje kilka różnych czynności sprawdzających, każda z nich z osobna ma do dyspozycji taki sam czas. Przedłużenie go wymaga poinformowania przedsiębiorcy pisemnie, wraz z uzasadnieniem.

Zakaz równoczesnej kontroli działalności gospodarczej i wyjątki od tej zasady

Co do zasady, nie można w tym samym czasie podejmować więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy:

 • ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa, także skarbowego;
 • kontrola jest uzasadniona bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 • czynności dotyczą zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług;
 • przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Regułą jak jest informowanie przedsiębiorcy o terminie i zakresie kontroli przez prowadzący ją organ. Rozpocząć ją można nie wcześniej niż po upływie tygodnia, ale i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Czynności powinny być prowadzone sprawnie i nie zakłócać funkcjonowania firmy.

Obowiązki i prawa kontrolowanego

W trakcie kontroli urzędowej przedsiębiorca ma obowiązek:

 • wskazać na piśmie osobę upoważnioną do jego reprezentowania w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności;
 • prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie księgi kontroli oraz upoważnienia i protokoły wystawione przez urząd;
 • dokonywać w nich wpisy o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Oczywiście, kontrolowany przedsiębiorca ma również szereg ustawowych praw – najważniejsze z nich, to:

 • obecność przy wykonywaniu przez organ kontroli czynności kontrolnych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykonywania przez sprawdzających czynności z naruszeniem przepisów;
 • prawo do odszkodowania w przypadku poniesienia szkody na skutek przeprowadzania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli.

Prowadzenie działalności gospodarczej koniecznie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. Organy kontrolne mają bowiem prawo nie tylko wezwać do naprawy naruszenia prawa, ale również w skrajnym przypadku – wydać decyzję nakazująca wstrzymanie prowadzenia firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *