Na jakie dofinansowanie może liczyć polski przedsiębiorca w Niemczech?

Polski przedsiębiorca chcący zarejestrować swoją firmę w Niemczech zrobi to na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli tego kraju. Nie ma pod tym względem żadnych różnic, co oznacza, że aby uzyskać dofinansowanie trzeba spełniać takie same warunki jakie muszą spełnić przedsiębiorcy w Niemczech.
W samym Berlinie zarejestrowanych jest 7,4 tys. polskich firm i działalności gospodarczych, jest to 19 proc. ogółu firm zagranicznych zarejestrowanych w Berlinie, najwięcej ze wszystkich imigranckich nacji. Istnieje wiele programów dofinansowań – od bezzwrotnego wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, które decydują się rozpocząć działalność na własną rękę, po kredyty preferencyjne i specjalne dotacje unijne oferowane głównie dla projektów cechujących się innowacyjnością lub takich, które tworzą nowe miejsca pracy.
Według aktualnych danych Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, działającego przy polskiej ambasadzie w Berlinie, najwięcej firm Polacy zakładają w Bawarii, Północnej Nadrenii Westfalii, Badenii Wirtembergii, Dolnej Saksonii i Berlinie. Najczęstsze branże w których działają polskie firmy to branża budowlana (40 proc. ogółu firm zakładanych przez Polaków), tzw. usługi różne, np. ogrodnicze, targowe, opieka nad nieruchomościami i budynkami (15 proc.), handel i usługi związane z naprawą pojazdów (12 proc.), opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (ponad 10 proc.), do mniejszości należą firmy związane z transportem i gastronomią.
Formy i instrumenty wsparcia inwestycyjnego w Niemczech
Wsparcie inwestycyjne w Niemczech finansowane jest zarówno z budżetu UE (26,5 mld euro rocznie), jak i budżetu federalnego oraz poszczególnych krajów związkowych (średnio rocznie około 20 mld euro). Zdecydowana większość programów wsparcia inwestycyjnego kierowana jest nadal do sześciu nowych krajów związkowych (Berlina, Brandenburgii, Saksonii, Saksonii Anhalt, Meklemburgii-Pomorza Poprzedniego oraz Turyngii). Programy wsparcia publicznego dla inwestycji produkcyjnych i w sektorze usług można podzielić na:

 1. Programy wsparcia bezpośredniego dla inwestycji

1.1.           Dotacje bezpośrednie
1.2.          Korzystnie oprocentowane kredyty
1.3.          Poręczenia i gwarancje publiczne

 1. Programy wsparcia operacyjnego po zakończeniu inwestycji

2.1.          Wsparcie w zakresie instrumentów rynku pracy
2.2.         Wsparcie w zakresie badań i rozwoju
1.1 Dotacje bezpośrednie
Istnieją dwa rodzaje dotacji bezpośrednich działających na podstawie dwóch programów wsparcia. Różne formy wsparcia można ze sobą łączyć, istnieje jednak pewien limit, który zależy od polityki poszczególnych landów.
A)   Dotacje z zadania wspólnotowego dla poprawy struktury gospodarczej (Gemeinschaftsaufgabe – GWR)
Wysokość wsparcia uzależniona jest od kategorii regionu – kategoria A to całe Niemcy Wschodnie, C i D, wybrane regiony wschodniej Bawarii, środkowych i północnych Niemiec, kilka regionów Północnej Nadrenii-Westfalii i kraju Saary).  W regionie A wysokość wsparcia inwestycyjnego sięga do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji dla małych przedsiębiorstw, do 40 proc. dla średnich przedsiębiorstw i 30 proc. dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku regionu z kategorii C wysokość wsparcia może wynieść do 35 proc. dla małych firm, 25 proc. dla średnich oraz 15 proc. dla dużych. W regionach z kategorii D jest to odpowiednio 20 proc. dla małych firm, 10 proc. dla średnich a w przypadku dużych firm jest to maksymalnie 200 tys. euro w ciągu trzech lat. Wsparcie finansowane jest ze środków unijnych oraz budżetów federalnych i landowych.
B)   Dotacje z programu dodatku inwestycyjnego w formie odliczenia określonej kwoty od podatku dochodowego (Investitionszulage) bądź nieopodatkowanej subwencji
Program ten obowiązuje do końca 2013 roku, ale tylko na terenie nowych landów i jest finansowany z budżetu federalnego (2,4 mld euro rocznie). Gwarantuje on zwrot kosztów inwestycji. W przypadku dużych firm jest to 2,5 proc. a w przypadku małych i średnich firm 5 proc. Są to stawki na 2013r.
Inwestorzy mogą skorzystać z obu form wsparcia, jednak łączna kwota uzyskanej subwencji nie może przekraczać maksymalnego wsparcia wyznaczonego dla poszczególnych landów.
1.2 Korzystnie oprocentowane kredyty
Kredyty udzielane są przez różne banki, min. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Odbudowy i Rozwoju oraz przez landowe banki wsparcia inwestycyjnego.
Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczone są dla inwestycji powyżej 7,5 mln euro. Dzięki nim uzyskać można do 50 proc. pokrycia kosztów inwestycji z oprocentowaniem poniżej stawek rynkowych. Bank Odbudowy i Rozwoju (Kreditanstalt fur Wiederaufbau-KfW) oraz landowe banki wsparcia udzielają kredytów od 750 tys. euro do 10 mln euro na okres 10-20 lat. Gwarantują one niskie oprocentowanie przez okres do 10 lat. Korzyść z tytułu niższego oprocentowania jest zaliczana do pomocy publicznej i uwzględniana w limicie maksymalnie dozwolonego wsparcia publicznego w poszczególnych regionach.
1.3 Poręczenia i gwarancje publiczne
Udzielane są w przypadku niewystarczającego zabezpieczenia własnego dla kredytu inwestycyjnego pozyskiwanego we własnym banku przedsiębiorcy. Są to najczęściej poręczenia udzielane przez specjalne instytucje finansowe danego kraju związkowego. Maksymalna wysokość kredytu (poręczenia) to 10 mln euro i 80 proc. sumy kredytu. Jedynie w przypadku nowych landów możliwe jest uzyskanie poręczeń kredytowych powyżej 10 mln euro, a poręczycielem oprócz instytucji landowych jest również budżet federalny.
 Programy wsparcia operacyjnego po zakończeniu inwestycji
2.1. Wsparcie w zakresie instrumentów rynku pracy
Wsparcie to udzielane jest niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji. Polega na pomocy w poszukiwaniu potrzebnych inwestorowi pracowników przez tzw. Jobcenter (odpowiednik Urzędu Pracy), przejmowaniu do 100 proc. kosztów przeszkolenia odpowiedniego personelu, dofinansowaniu do 50 proc. kosztów płac pracowniczych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej. Wsparcie takie może trwać najwyżej rok ale regulacje w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub starszych mogą być jeszcze bardziej korzystne. Warunkiem uzyskania tego rodzaju wsparcia jest zawarcie długoterminowych umów o pracę z pozyskanymi w ten sposób pracownikami. Ponadto inwestorzy mogą uzyskać zwrot do 50 proc. kwoty przeznaczonej na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób już zatrudnionych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat należy zgłosić się do lokalnego oddziału Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur fur Arbeit).
2.2. Wsparcie z zakresu badań i rozwoju
Obejmuje bezpośrednie wsparcie na działalność innowacyjną oraz badawczo-rozwojową. Dofinansowanie pochodzi ze źródeł unijnych (głównie 7. Programu Ramowego – do 75 proc. kosztów projektu), z budżetu federalnego w ramach priorytetów i zadań wyznaczonych przez strategię innowacyjności rządu federalnego (strategia Hightech 2020 dla Niemiec – do 50 proc. kosztów projektu), oraz z funduszy poszczególnych landów. Ponadto możliwe jest skorzystanie z atrakcyjnych kredytów na projekty w zakresie badań i rozwoju, prowadzonych przez KfW.
Wsparcie finansowe z urzędu pracy przeznaczone dla osób bezrobotnych
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w niemieckim urzędzie pracy, które wcześniej pracowały w Niemczech i odprowadzana była za nie składka na ubezpieczenie mogą skorzystać z programów wspierania przedsiębiorczości i wiążących się z tym dofinansowań. Niemiecka polityka pracy w ostatnich latach duży nacisk kładzie na promocję samozatrudnienia. Przechodząc z bezrobocia na samozatrudnienie można liczyć na  wsparcie ze strony urzędów pracy, które oferują szkolenia oraz środki pomocowe.
Dotacja wypłacana przez Federalną Agencję Pracy i polega na  wsparciu w zakresie zapewnienia środków do życia w wysokości 300 euro miesięcznie oraz zapłaceniu składek na ubezpieczenia przez sześć miesięcy. Przez kolejne dziewięć miesięcy można również otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów ubezpieczenia, ale tylko wtedy, gdy firma faktycznie działa i jest się w stanie to udowodnić. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur fur Arbeit).
Podsumowując
Dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą istnieje wiele form wsparcia oraz dotacji. Różnią się one w zależności od programu, źródła finansowania, rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa oraz kraju związkowego na terenie którego działają. Trudno jednoznacznie określić jakich kwot dofinansowania można się spodziewać. Wynikają one z dobrze skonstruowanego przez przedsiębiorcę biznesplanu oraz określonych w nim celów. Uzyskanie dofinansowania jest łatwe tylko dla tych, którzy rzetelnie przykładają się do formalności oraz spełniają warunki określone przez dany program i dostarczają kompletnych informacji do urzędu lub banku w którym wnioskują o przyznanie dofinansowania, czy kredytu. Większość dotacji przyznawana jest przed rozpoczęciem działalności, dlatego zanim zdecydujemy się na założenie firmy należy dokładnie sprawdzić możliwości dofinansowania danej inwestycji. Większego wsparcia mogą oczekiwać firmy zakładane w nowych landach, będące małymi lub średnimi przedsiębiorstwami. Warto wziąć również pod uwagę fakt, że wielkość dofinansowania może się różnić nie tylko pomiędzy poszczególnymi landami, ale również pomiędzy obszarami zlokalizowanymi w obrębie jednego landu. Przykładowo średni przedsiębiorca planujący założyć zakład produkcyjny  w Hesji w rejonie Werra-Meissner-Kreis otrzyma 25 proc. wsparcia. Natomiast w południowej Hesji realizacja tego samego projektu będzie wiązała się z otrzymaniem dofinansowania stanowiącego zaledwie 7,5 proc. części kwalifikowanej projektu. W związku z tym nawet niewielka zmiana lokalizacji projektu może mieć znaczący wpływ na kwotę dofinansowania na jaką może liczyć nowy przedsiębiorca.
Ze względu na duże rozproszenie instytucji oferujących wsparcie dla przedsiębiorców, w przypadku decyzji o podjęciu działalności gospodarczej na terenie Niemiec, warto skontaktować się z regionalną agencją wspierania inwestycji. Agencja po przeprowadzeniu wstępnej analizy oczekiwań inwestora zaproponuje stosowną lokalizację oraz poinformuje o dostępności środków pomocowych.

5 comments

 1. jagooda

  Dzisiaj bez kredytu trudno zacząć cokolwiek, bo mało kto ma odpowiednią ilość pieniędzy, aby rozkręcić biznes. Dlatego ważne jest, aby banki właśnie proponowały korzystne oferty dla początkujących firm, przedsiębiorstw.

 2. AlaS

  Dobry biznesplan to dzisiaj podstawa rozsądnie zarządzonego startu przedsiębiorstwa i też jak się okazuje uzyskania różnego rodzaju dotacji. Im lepszy biznes plan tym wyższa kwota, na jaką możemy liczyć.

 3. AndrzejS

  Czasem aby uzyskać kredyt i tak jak mówisz jakiekolwiek dofinansowanie czy dotację, trzeba przedstawić biznes plan. A ponieważ są to czasem długie dokumenty, liczy się pierwsze kilka stron.

 4. AnetaBogusiak

  Czasem nawet mając środki warto kredyt wziąć. Dlaczego? Aby po prostu nie wzbudzać podejrzeń urzędów skarbowych i innych takich naszych ulubionych instytucji 🙂 lepiej dmuchać na zimne.

 5. denis

  oferują pożyczki pomiędzy poszczególnymi
  Otrzymuj oferty kredytowej na poziomie 2%
  Czy masz kłopoty finansowe? życzę pomoc finansowa ożywić działalność? Chcesz kupić samochód? więcej zmartwień o kontakt z nami, aby uzyskać szybki kredyt w wysokości 2% od € 2000 do € 5.000.000 celu uzyskania dalszych informacji, które pozostają do Państwa dyspozycji. Kontakt mailowy: denis.ghilo1@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *