Oferta – jeden ze sposobów zawierania umów.

Umowa dochodzi do skutku, gdy dwie lub więcej strony złożą zgodne oświadczenia woli, których celem jest wywołanie określonych skutków prawnych – wzajemnych praw lub obowiązków. Jednym z trybów zawarcia umowy jest oferta.

Oferta, jako jedna z form zawarcia umowy, regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Ofertą jest oświadczenie woli wyrażające chęć zawarcia umowy przedstawione drugiej stronie, określające istotne postanowienia tej umowy. Oferta polega więc na złożeniu przez oferenta stosownego oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej oblatem.

W przypadku, gdy oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w jakim oczekuje na odpowiedź, oferta zaś została złożona w obecności oblata bądź za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się, przyjmuje się, iż jest ona wiążąca tylko w przypadku niezwłocznego przyjęcia jej przez drugą stronę. Jeśli zaś oferta została złożona w inny sposób, na przykład listownie, przestaje ona być wiążąca z upływem czasu, w jakim oferent mógł uzyskać na nią odpowiedź bez uzasadnionego opóźnienia.

Ciekawym rozwiązaniem jest związanie się ofertą elektroniczną. W tym przypadku oferta jest wiążąca dla oferenta, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Ponadto należy wspomnieć o tym, że przedsiębiorca składający ofertę w ten sposób ma obowiązek poinformować drugą stronę o:

  • czynnościach jakie doprowadzą do zawarcia umowy,
  • skutkach prawnych potwierdzenia otrzymania oferty,
  • zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania treści umowy,
  • metodach wykrywania i korygowania błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie,
  • językach, w których umowa może zostać zawarta,
    kodeksach etycznych, które stosuje.

W relacjach między przedsiębiorcami oferta może zostać odwołana przed zawarciem umowy, gdy oświadczenie o odwołaniu dotarło do drugiej strony przed wysłaniem przez nią oświadczenia o jej przyjęciu. Nie ma możliwości odwołania oferty, jeśli postanowienie takie zostało zawarte w treści umowy lub, gdy określono w niej termin do przyjęcia umowy.

Ważną informacją jest ta, że przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści rozumiane jest jako nowa oferta. Jedynie w stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę zawierająca zastrzeżenie lub uzupełnienie, które nie zmienia istotnie jej treści poczytuje się za przyjęcie oferty. Rozwiązanie to nie znajduje jednak zastosowania, jeśli z treści umowy wynika brak możliwości dokonywania zastrzeżeń lub oferent niezwłocznie się temu sprzeciwi.

W stosunkach miedzy przedsiębiorcami ma również zastosowanie konstrukcja dorozumianego przyjęcia oferty. Gdy przedsiębiorca pozostający w stałych stosunkach gospodarczych z inną osobą otrzymuje od niej ofertę zawarcia umowy w ramach swojej działalności gospodarczej, to brak niezwłocznej odpowiedzi rozumiany jest jako przyjęcie oferty.

Umowa jest zawarta z chwilą otrzymania przez oferenta oświadczenia o jej przyjęciu, lub jeśli nie jest to wymagane w chwili przestąpienia przez druga stronę do wykonywania umowy.

Należy podkreślić, że propozycja zawarcia umowy musi mieć charakter stanowczy i oświadczenie o innym charakterze uznaje się za zaproszenie do zawarcia umowy. Znajomość regulacji prawnych dotyczących oferty jest bardzo przydatna. Chcąc lepiej zapoznać się ze specyfiką tej formy zawarcia umowy należy sięgnąć do art. 65 kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *