Programy wspierania działalności gospodarczej w Niemczech

Niemcy są bezkonkurencyjnym liderem w Unii Europejskiej pod względem potencjału gospodarczego i czwartą potęgą gospodarczą na świecie po USA, Chinach  i Japonii. Od ponad dwudziestu lat sąsiedzi zza Odry są dla Polski największym i najważniejszym partnerem handlowo-gospodarczym. Uwidoczniło się to również w wielu programach wsparcia dostępnych dla polskich przedsiębiorców w Niemczech. Na perspektywy rozwoju polsko-niemieckiej współpracy można patrzeć z uzasadnionym optymizmem.
Punkt pierwszy – informacja
Bezpłatne doradztwo dla polskich przedsiębiorców planujących wejście na rynek niemiecki prowadzi Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska). Oferuje ona konsultacje inwestycyjno-rynkowe, m.in. doradztwo w zakresie niemieckich systemów subwencji i dotacji, porady prawne, podatkowe i rynkowe. Pomaga również w doborze odpowiedniej lokalizacji firmy w Niemczech. Instytucja ta posiada status prawny oficjalnie uznany przez Niemiecką Izbę Handlu Zagranicznego. Działa na zasadzie jednostki pierwszego kontaktu, rozpoznaje potencjał polskiego przedsiębiorcy i kojarzy go z odpowiednimi instytucjami niemieckimi. Bezpłatnie przygotowuje profil inwestycyjny i oferuje darmowe spotkania informacyjne w Berlinie. W Polsce biura regionalne Polsko-Niemieckiej Izby Handlowo-Przemysłowej znajdują się w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach i Trójmieście. W Niemczech znajduje się biuro kontaktowe w Monachium i Berlinie.
AHK Polska jest największą tego typu jednostką informacyjną i wspierającą polsko-niemieckie stosunki gospodarcze i jedną z ważniejszych tego typu izb na świecie. Reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich.
Równie ważnym kontaktem i instytucją udzielającą informacji jest polski Wydział Promocji Handlu i Inwestycji działający przy ambasadzie Polski w Berlinie.
Programy wsparcia dla firm zakładanych w Niemczech
Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy założyli w Niemczech około 100 tys. firm z czego większość to firmy jednoosobowe. Zasady zakładania firmy w Niemczech są takie same dla Polaków jak dla Niemców i korzystają oni z tych samych przywilejów i obowiązków.
Istnieje kilkaset programów wspierających przedsiębiorstwa a środki pomocowe pochodzą z trzech źródeł: dofinansowania unijne, dofinansowania federalne oraz wsparcie regionalne poszczególnych landów.  Większość środków oferowanych z budżetu federalnego dotyczy całego obszaru Republiki Federalnej Niemiec. Część programów daje korzystniejsze warunki podmiotom działającym we wschodnich landach, ponadto każdy z landów dysponuje osobnym budżetem na wsparcie przedsiębiorców i ustala też własne zasady przydzielania dotacji.
Federalne środki pomocowe przeznaczone są przede wszystkim dla nowych firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe inwestycje mogą liczyć na specjalne dodatki na ten cel, odpisy armortyzacyjne, wsparcie regionalne i specjalne linie kredytowe. Najwięcej przeznacza się na wsparcie innowacyjnych produktów i technologii, innowacje związane z oszczędnością energii i ograniczeniem emisji dwutlenku węgla.
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw realizowana jest głównie poprzez:

 • Wspieranie zakładania nowych przedsiębiorstw,
 • Wspieranie inwestycji,
 • Wspieranie ochrony i poprawy środowiska naturalnego,
 • Udzielanie poręczeń kredytowych,
 • Wspieranie działań wystawienniczych i eksportowych,
 • Wspieranie szkoleń i dokształcania zawodowego,
 • Wspieranie rozwoju zatrudnienia,
 • Wspieranie badań i rozwoju.

Wysokość wsparcia inwestycyjnego zależy od poszczególnych landów. Każdy z krajów związkowych posiada własną regionalną agencję wsparcia inwestycji, która obsługuje zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Agencje wsparcia inwestycji pomogą np. w znalezieniu ofert zakupu gruntów pod inwestycję oraz w nawiązaniu współpracy z partnerami na terenie Niemiec.
Dotacje dla inwestorów w Berlinie z programu Gemeinschaftsaufgabe
Dofinansowanie dla inwestorów chcących założyć filię swojej firmy w Berlinie umożliwia program GA (Gemeinschaftsaufgabe) z którego zaczynają korzystać również polskie firmy.
Aby otrzymać dotację z GA należy spełnić szereg warunków:

 • Wartość planowanej inwestycji musi wynosić przynajmniej 10 tys. euro,
 • Firma musi mieć siedzibę w Berlinie (siedzibę główną lub filię),
 • W wyniku dofinansowania mają zostać stworzone nowe miejsca pracy w Berlinie a przedsiębiorca ma zagwarantować ich utrzymanie przez minimum 5 lat,
 • Zakupione dzięki dotacji dobra muszą pozostać w firmie przez minimum 5 lat,
 • Inwestycja musi zakończyć się w ciągu 36 miesięcy,
 • Firma ma pozostać w Berlinie przez minimum 5 lat od zakończenia inwestycji.

Pomoc przewidziana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych m.in.: w przemyśle chemicznym, tekstylnym, metalowym ale także przedsiębiorstw zajmujących się usługami w zaawansowanych technologicznie dziedzinach, jak informatyka, komunikacja, reklama, działalność wydawnicza, badania rynku i opinii, badania i rozwój mające zastosowanie w gospodarce, logistyka. Na dotacje mogą też liczyć firmy zajmujące się handlem hurtowym, w tym importem i eksportem towarów. Z dotacji skorzystać jednak nie będą mogły towarzystwa ubezpieczeniowe, sanatoria i placówki służby zdrowia, firmy transportowe, rybacy, rolnicy, przedstawiciele wolnych zawodów oraz maklerzy. Finansowego wsparcia nie otrzymają również detaliści.
Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i zależy od wielkości firmy oraz lokalizacji. Małe przedsiębiorstwa[1] mogą otrzymać dotacje w wysokości do 35 % wartości inwestycji a średnie firmy mogą liczyć na wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji. W przypadku dużych firm wsparcie może wynieść maksymalnie 15 %. W niektórych przypadkach można otrzymać dotację  do kosztów zatrudnienia pracowników, warunkiem jest tu utworzenie miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów w innowacyjnych dziedzinach.
Firmy wykorzystują środki z programu GA m.in. na zakup wyposażenia, komputerów, programów i licencji.

Rodzaj obszaru wsparcia

Wielkość firmy

Drobni przedsiębiorcy

Małe i średnie firmy

Duże firmy

Obszar C – większość terenów inwestycyjnych Berlina

Do 35 % wartości inwestycji

25 %

15 %

Obszar D – tereny wypoczynkowe, rekreacyjne i mieszkalne

20 %

10 %

_

Wnioski o dotacje należy składać do Banku Inwestycyjnego Berlina (IBB). Decyzję o przyznaniu dotacji rozpatruje niezależna komisja w skład której wchodzą przedstawiciele władz lokalnych i biznesu.
Program: Poprawa regionalnej struktury gospodarki
Podstawowym celem programu jest promowanie działalności inwestycyjnej w poszczególnych landach i tworzenie nowych miejsc pracy. Jest on skierowany przede wszystkim do małych  i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłowym i usługach.
Wsparcie można uzyskać m.in. na:

 • Tworzenie nowego zakładu,
 • Rozbudowę istniejącego zakładu,
 • Gruntowną modernizację zakładu,
 • Zakup zlikwidowanych lub zagrożonych likwidacją zakładów,
 • Zmianę siedziby zakładu.

Wysokość dopłat zależna jest od landu i wynosi od 7 do 50 %. Ponadto można uzyskać dopłatę w wysokości 90 % na rozbudowę infrastruktury gospodarczej. W programie tym Niemcy zostały podzielone na cztery strefy wsparcia w zależności od poziomu gospodarki.
Strefa A – regiony szczególnie zacofane w których produkt krajowy brutto per capita nie przekracza 75 % średniej unijnej. Wszystkie znajdują się w landach wschodnich.
Strafa B – do strefy tej zaliczono: Berlin, Ludwigslust, Oberhavel, Havelland, Mittelmark, Barnim, Teltow – Flamming, Dahme-Spreeward, Oder-Spree, Markisch Oderland, Postdam i Postdam-Mittlemark, Dresden, Leipzig, Chemintz, Meissen, Mittweida, Chemnitzer Land, Lepiziger Land, Delitzsch, Muldentalkreis, Halle, Magdeburd, Saalkreis, Borderkreis, Oherkreis, Erfurt, Jena, Weimar, Eisenach, Gotha, Wartburgkreis, Saale-Holzland-Keis i Sonnenberg.
Strefy C i D – dotyczą landów zachodnich.

Rodzaj obszaru wsparcia

Wielkość firmy

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Pozostałe przedsiębiorstwa

Wschodnie Niemcy

Strefa wsparcia A

Strefa wsparcia B

50 %

43 %

35 %

28 %

Zachodnie Niemcy

Strefa wsparcia C

28 %

18 %

Strefa wsparcia D

15 % dla mniejszych przedsiębiorstw

Oraz 7,5 % dla średnich  przedsiębiorstw

Maksymalnie 100% € jako łączna kwota w ciągu 3 lat od momentu pierwszej dotacji

 
KfW – program publicznych kredytów na wsparcie małych i średnich firm
Program realizowany jest przez niemiecki Bank Odbudowy (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) i oferuje on długoterminowe pożyczki i poręczenia pożyczek z korzystnym oprocentowaniem na wszystkie rodzaje inwestycji. Dzieli się na kilka rodzajów.
Do najważniejszych z nich należą:

 • Mikro-Darlehen (max. 25.000 euro) oferowany przez KfW Mittelstandsbank
 • StartGeld (max. 50.000 euro) oferowany przez KfW Mittelstandsbank
 • Unternehmerkredit oferowany przez  KfW Mittelstandsbank
 • Unternehmerkapital oferowany przez KfW Mittelstandsbank
 • Gründungs und Wachstumsfinanzierung (GuW) oferowane przez Kraj Federacji Brandenburgia i bank KfW Mittelstandsbank

Wsparcie uzyskać mogą m.in. firmy produkcyjne, handlowe, osoby świadczące usługi określane jako wolne zawody oraz przedstawiciele zawodów medycznych.  W wielu przypadkach program ten można połączyć z Regionalnym Programem Pomocy ERP. Maksymalna kwota kredytu udzielanego w tym przypadku to 5 mln euro ale wielkość wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa.
Wniosek o przyznanie publicznych kredytów należy składać w banku przed rozpoczęciem działalności. Podstawią przyznania kredytu jest przekonujący biznes plan. Do podjęcia kredytu potrzebny będzie również życiorys z udokumentowaniem osiągnięć zawodowych, świadectwa pracy, świadectwa ukończenia odpowiednich kursów i studiów, plan zapotrzebowania na kapitał, plan zachowania płynności finansowej, zaświadczenie od doradcy o odbytej konsultacji na temat założenia własnej działalności, ewentualnie ocena planu działalności przez właściwą izbę gospodarczą.
KfW – fundusze na start dla firm z branży high tech
Dla młodych przedsiębiorców działających w branży nowoczesnych technologii stworzono program na dofinansowanie w postaci kapitału udziałowego. Grupą docelową są nowozakładane przedsiębiorstwa jak również te już istniejące (ale nie dłużej niż sześć miesięcy). Maksymalna kwota kredytu wynosi 3 mln euro. KfW wchodzi do młodego przedsiębiorstwa na zasadzie udziałowca ale nie wpływa na decyzje w firmie. Warunkiem jest posiadanie przez firmę prywatnego inwestora.
Program ten pozwala również na finansowanie projektów o ile celem projektu jest rozwijanie nowych produktów i usług. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść jednorazowo do 1,5 mln euro ale jeśli projekt podzielony jest na etapy to możliwa do pozyskania kwota zwiększa się dwukrotnie.
Formą wsparcia jest też doradztwo oferowane przez KfW z którego korzystanie  w przypadku pobrania środków jest dla firmy obowiązkowe.
Dalsze możliwości dofinansowania to dopłaty z programu Poprawa regionalnej struktury gospodarki, programy pomocowe poszczególnych landów i dofinansowania z UE.
Kfw fundusze na start „Startgeld”
To kredyty dla małych przedsiębiorstw zatrudniających do 100 pracowników działających w dowolnych branżach, których zapotrzebowanie pomocowe nie przekracza 50 tys. euro. Kredyt może być przeznaczony na inwestycje, bieżące wydatki lub środki obrotowe (wynagrodzenia, reklama, czynsz, rachunki).
Warunki:

 • Udział finansowania do 100%,
 • Nie jest konieczne wnoszenie kapitału własnego,
 • Okres kredytowania do 10 lat,
 • Nie łączy się z innymi programami,
 • Stałe oprocentowanie około 8 %,
 • Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Kredyt przysługuje również wtedy gdy działalność gospodarcza ma być wykonywana jako dodatkowa działalność zarobkowa. KfW poręcza 80 % kwoty pożyczki.
Mikro 10
To wariant małych pożyczek,  gdzie kwota wsparcia to 5 – 10 tys euro. KfW poręcza bankowi udzielającemu pożyczki 80% jej wartości. Grupą docelową w tym przypadku są przedsiębiorcy którzy usamodzielnili się w ciągu ostatnich trzech lat. Finansowanie może wynosić do 100% wartości inwestycji i środków obrotowych. Okres zwrotu wynosi do 3 lat a spłata zaczyna się po sześciu miesiącach  i dalej kredyt należy spłacać w ratach co pół roku.
 
Pomocne kontakty:
Lotsendienst
W punktach Lotsendienst w całym kraju można otrzymać
bezpłatne informacje i porady dotyczące zakładania
i wsparcia finansowego dla nowych firm.
Izba Przemysłowo-Handlowa we Frankfurcie nad Odrą
Punkt informacyjno-doradczy Service Centre Polen
Tel.: 0335 5621-278 -303 -282
E-Mail: traethner@ffo.ihk24.de,
a.paetzold@ffo.ihk24.de, hass@ffo.ihk24.de
Portal internetowy dla osób zakładających działalność
Gospodarczą Federalnego Ministerstwa ds. Gospodarki i Pracy
Warto zapoznać się ze stroną internetową: http://www.existenzgruender.de/


[1] Małe przedsiębiorstwa w Niemczech to takie które zatrudniają do 50 pracowników a ich roczne obroty i suma bilansowa nie przekraczają odpowiednio 7 i 5 mln euro.  Średnie przedsiębiorstwa zatrudniają do 250 pracowników a ich roczne obroty nie przekraczają 40 mln euro natomiast roczna suma bilansowa nie jest wyższa niż 27 mln euro.

4 comments

 1. margolettka

  Ciekawe czy Polska jest podzielona na strefy planowania rozwoju tak jak Niemcy. Wiadomo, że Wielkopolska, Pomorze i Mazowsze jest trochę bardziej rozwinięte niż Podkarpacie czy Lubelszczyzna, jednak o takim jawnym podziale na Polskę A, B czy C nie słyszałam, chyba że kiedyś w 20-leciu międzywojennym.

 2. jagooda

  Dosyć dużo u nich tych opcji na start dla początkujących przedsiębiorców. Nigdy nie byłam wielkim entuzjastą kredytów, bo to kolejne zobowiązania, jednak czasami nie da się inaczej i dobrze jest, jeśli przynajmniej kredyt bierzemy na w miarę dogodnych warunkach.

 3. Anna Robertowicz

  Wydaje mi się, że nie, przynajmniej o tym nie słyszałam. Ewentualnie wszystkie sprawy są planowane na szczeblu wojewódzkim. Wiadomo, że są biedniejsze i bogatsze regiony Polski, ale nikt przynajmniej głośno ich tak nie kategoryzuje.

 4. emilia kornacka

  W dzisiejszych czasach kredyt jest koniecznością. Mało kogo stać aby za gotówkę kupić mieszkanie czy nawet nowe auto. Często też w samej transakcji jasno powiedziane jest, że kredyt wziąć trzeba. Jesteśmy na to skazani.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *