Świadczenie usług budowlanych w Niemczech

Firmy prowadzące usługi budowlane to jeden z najpopularniejszych rodzajów działalności gospodarczej zakładanej przez Polaków w Niemczech. Ich powstawaniu sprzyja dobra koniunktura i optymistyczne prognozy na przyszłość w niemieckim budownictwie, co roku liczba zleceń w tym sektorze zwiększa się o 4 proc.
Liczba nowych inwestycji budowlanych w Niemczech jest tak duża, że branża nie radzi sobie ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników do prac budowlanych. Polacy wykorzystali tę lukę dosyć dobrze, zwłaszcza od zniesienia okresu przejściowego na niemieckim rynku pracy,  liczba nowych polskich firm budowlanych systematycznie rośnie.
Większość polskich firm działających w tym sektorze to jednoosobowe działalności gospodarcze działające w różnych regionach Niemiec. W ramach europejskiej zasady swobody świadczenia usług, wykonywanie usług budowlanych może przybierać dwie formy: pracy na własny rachunek i świadczenie usług poprzez delegowanie pracowników polskiej firmy do realizacji kontraktów w Niemczech.
Zniesienie ograniczeń na rynku pracy znacznie ułatwiło prowadzenie działalności biznesowej w Niemczech, nie oznacza to jednak, że polscy przedsiębiorcy są zwolnieni od wszystkich obowiązków. Aby móc rozpocząć działalność należy dopełnić wymaganych formalności, obowiązków meldunkowych i obowiązków formalnych związanych z pozwoleniem na wykonywanie danej działalności rzemieślniczej.
 Zatrudnienie czy własna działalność?
Przejście na własny rachunek nie zawsze będzie możliwe, ponieważ ten rodzaj działalności gospodarczej posiada pewne uwarunkowania i wymogi. W większości polegają one na ograniczeniach stosunku między przedsiębiorcą a zamawiającym. Świadczenie usług dla jednego zleceniodawcy przez dłuższy czas może być zakwalifikowane jako pozorowana działalność samodzielna, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nasz zleceniodawca jest naszym byłym szefem. Prowadzenie tego rodzaju praktyk grozi w Niemczech grzywnami, dlatego w tej kwestii należy być szczególnie uważnym. Taka działalność zostać może uznana za stosunek pracy, który podlega wszelkim obowiązkom ubezpieczeniowym. Pracodawcy w Niemczech, często namawiają pracowników do założenia własnej działalności, ponieważ jest to dla nich znacznie korzystniejsza forma zatrudnienia pracownika, zdarzają się również przypadki, że obiecują oni pozyskanie kolejnych zleceń, w rzeczywistości okazuje się to tylko manipulacją. W przypadku kontroli „pozorowana działalność” zostanie określona jako działalność nielegalna i będzie wiązała się z zapłaceniem kar.
W związku z tym szansę na własną firmę mają tylko ci, którzy będą potrafili znaleźć klientów dla swoich usług. Ważne pod względem formalnym jest również wykonywanie pracy korzystając z własnych narzędzi, a jeśli użycza ich nam firma zamawiająca usługi, powinniśmy posiadać umowę użyczenia sprzętu.
Pierwsze kroki w zakładaniu własnej firmy
Aby założyć firmę w Niemczech, niezależnie od tego czy będzie to jednoosobowa działalność, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należy posiadać zaświadczenie o zameldowaniu. Urzędem przeprowadzającym procedury meldunkowe jest urząd meldunkowy (Einwohermeldeamt), będący częścią urzędu miasta (Stadtamt) lub gminy (Gemeindeamt). Należy się tam udać osobiście i wypełnić formularze dostępne na miejscu. Procedurę meldunkową można załatwić w ciągu jednego dnia. Następnym krokiem jest udanie się do urzędu ds. gospodarczych, właściwego dla miejsca zamieszkania (Gewerbeamt), gdzie należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny (Gewerbeanmeldnung). Do tego celu konieczne będą takie dokumenty jak: paszport lub dowód osobisty, adres prowadzenia działalności wraz z potwierdzającą go umową najmu oraz adres zameldowania na terenie Niemiec jeśli taki posiadamy. Działalność na własny rachunek może być zarejestrowana jedynie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do urzędu skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej. Zanim podejmiemy działalność należy zgłosić się do Izby Rzemieślniczej o potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania zawodu rzemieślnika w Niemczech. Osoby prowadzące własną działalność nie mają obowiązku płacenia składek emerytalnych, jest to konieczne tylko gdy zatrudniamy pracowników, wtedy należy za nich płacić składki (połowę płaci pracodawca, połowę pracownik, odprowadzenie składek leży w obowiązku pracodawcy).
Transgraniczne świadczenie usług budowlanych w ramach delegowania pracowników
Od 1 maja 2011 r. nie obowiązują już kontyngenty na wykonywanie prac budowlanych. Polacy, tak samo jak inni obywatele UE korzystają w pełni z zasady swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej.  Delegując pracowników do wykonania prac budowlanych w Niemczech, należy wziąć pod  uwagę prawne regulacje dotyczące transgranicznego świadczenia usług. Najważniejszą w zakresie usług budowlanych jest ustawa o delegowaniu pracowników do pracy zagranicą (Arbeitnehmerent sendegesetz – AentG). Obowiązuje ona w tej samej mierze pracodawców niemieckich, jak i pracodawców zagranicznych delegujących swoich pracowników do wykonywania usług w Niemczech. Najważniejsze jej regulacje dotyczą:

 • Stawek wynagrodzenia minimalnego, włącznie ze stawkami wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
 • Regulacje w zakresie urlopów oraz najniżej płatnej stawki urlopowej,
 • Nieprzekraczanie najwyższego dopuszczalnego wymiaru czasu pracy i najniższego wymiaru czasu przerw w pracy,
 • Warunki użyczania pracowników,
 • Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Przedsiębiorca delegujący pracowników do wykonania usługi budowlanej jest zobowiązany według powyższej ustawy zgłosić zamiar wykonania usługi na terenie Niemiec i zatrudnienia konkretnych pracowników. Zgłoszenia tego należy dokonać przed rozpoczęciem prac do Federalnej Dyrekcji Finansowej-Zachód w Kholn (Bundesfinanzdirektion West). Zgłoszenie musi być dokonane w języku niemieckim i zawierać informacje odnośnie branży której usługa dotyczy, danych osobowych pracowników, miejsca i czasu wykonywania usługi, dane osoby odpowiedzialnej, adres osoby odbierającej doręczenia w RFN oraz miejsce przechowywania dokumentacji na potrzeby urzędu celnego. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, że spełnia wszelkie ustawowe wymagania dotyczące zatrudniania pracowników.
Płace minimalne
Delegując pracowników do pracy w Niemczech przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych płac minimalnych ustalonych w jego branży. Płace minimalne różnią się w zależności od tego, czy usługi wykonywane są w starych czy w nowych landach. Podlegają one również stopniowemu wzrostowi, dlatego, ważne jest sprawdzenie aktualnych ustaleń. Płace minimalne regulowane są przez układy zbiorowe dla budownictwa (Bundesrahmentar for das Baugewerbe – BBTV) i zostały ogłoszone przez Federalnego Ministra Gospodarki i Pracy za powszechnie obowiązujące.  Aktualnie obowiązujące płace minimalne zawiera poniższe zestawienie.
 

Zawód

Stawki wynagrodzenia minimalnego za 1 h pracy po zmianach 1stycznia 2013 r.

na podstawie danych z http://www.finanzamt.pl/

Niemcy Wschodnie

Niemcy Zachodnie

Berlin

Budownictwo:

pomocnik

10,25 €

11,05 €

10,25 €

Budownictwo:

pracownik wykwalifikowany

13,55 €

13,70 €

13,55 €

Dekarstwo

11,20 €

11,20 €

11,20 €

Branża elektryczna

8,26 €

9,90 €

8,26 €

Sprzątanie budynków

7,56 €

9,00 €

7,56 €

Mycie okien i czyszczenie elewacji

8,88 €

11,33 €

8,88 €

Lakiernictwo i malarstwo: czeladnik

11,25 €

11,25 €

11,25 €

Lakiernictwo i malarstwo: pomocnik

9,50 €

9,50 €

9,50 €

Służby bezpieczeństwa

7,50 €

8,90 €

7,50 €

Praca tymczasowa

7,50 €

8,19 €

7,50 €

 
Pełne dane dotyczące stawek minimalnych w branży budowlanej znajdziemy w BBTV. Stawki zależą od wykształcenia, doświadczenia i staży pracy pracownika. Płace należy wypłacać najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
Czas pracy
Pracownicy delegowani zobowiązani są również do przestrzegania ustawowego czasu pracy obowiązującego na terenie RFN. Regulacje te znajdują się w ustawie o obowiązującym czasie pracy (Arbeitszeitgesetz – ArbZG), a także w paragrafie ósmym BRTV. Generalnie czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin dziennie, nie wliczając do tego przerw w pracy.  W niektórych sytuacjach może on jednak wynieść 10 godzin dziennie, jeżeli w okresie sześciu miesięcy albo w ciągu 24 tygodni po podzieleniu zostanie zachowany przeciętny czas pracy w zakresie 8 godzin dziennie. Maksymalny przeciętny tygodniowy czas pracy wynosi 48 godzin, przy czym sobota jest liczona jako dzień roboczy. Dla każdego pracownika należy obowiązkowo prowadzić dokumentacje czasu pracy.
Bezpieczeństwo pracy i ubezpieczenie społeczne
Każdy pracodawca delegujący pracowników do wykonywania prac w Niemczech jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo podczas pracy, jest on zobowiązany do zapewnienia takich warunków pracy, które nie będą zagrażały zdrowiu i życiu pracowników. W Niemczech regulacje te określa m. in. ustawa o zastosowaniu środków ochrony pracy dla poprawienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przy wykonywaniu pracy (Arbeitsschutzgesetz) a także  inne rozporządzenia (Arbeitsstattenverordnung und Baustellenverordnung).
Według art 12 ust.1 rozporządzenia (WE) NR 883/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji i systemów zabezpieczenia społecznego, które dotyczy między innymi świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej pracownik delegowany przez pracodawcę z siedzibą w Polsce do pracy w Niemczech nadal podlega polskim przepisom o ubezpieczeniu społecznym i obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w Polsce. Warunkiem jest, przewidywany czas pracy, do której pracownik został oddelegowany, nie przekracza 24 miesięcy i nie został on wysłany by zastąpić innego pracownika delegowanego.
Przed wysłaniem pracownika do pracy na terenie Niemiec pracodawca powinien dla każdego z tych pracowników uzyskać od właściwej jednostki terenowej i organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie A1 poświadczające fakt ubezpieczenia pracownika w Polsce. Jeżeli delegowany pracownik ulegnie wypadkowi podczas wykonywania pracy na terenie RFN otrzyma on opiekę zdrowotną w Niemczech. Rozliczenie świadczeń nastąpi między odpowiednimi jednostkami w Niemczech i polskim Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych.

5 comments

 1. Aneta28

  Bądź co bądź niemieckie stawki za godzinę kuszą. Tam można ładnie zarobić, choć i trzeba pamiętać, że wyższa pensja wiąże się z tym, że i poziom życia (wobec tego i koszt) są wyższe niż u nas. Myślę, że Polacy są dobrymi budowniczymi i pracownikami w ogóle, zależy im na zdobytej pracy za granicą, więc są atrakcyjni na zachodnim rynku pracy.

 2. Roberto

  Dużo Polaków decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech nawet jeśli firma miałaby być jedno lub tylko kilkuosobowa. Praca pod szyldem jakieś marki, firmy budzi większe zaufanie niemieckiego klienta, niż działanie jako wolny strzelec.

 3. AndrzejS

  Tym bardziej, że liczy się tam profesjonalizm, a niekiedy w naszej świadomości konsumenckiej utrwalone jest skojarzenie, że to firma może być bardziej profesjonalna niż freelancer.

 4. Agnes36

  Odnoszę wrażenie, że oprócz stawek za godzinę tamtejsze warunki pracy różnią się też podejściem do pracownika. Tam budowlaniec czy ktoś inny nie jest raczej zwykłym jak to się u nas zwykło mawiać robolem, tylko osobą z realnym zawodem.

 5. Cezar

  Wcale nie jest tak kolorowo . Trzeba zapierdzielać by zarobić ciezko jest dostac 10e/h jak sie nie potrafi profesjonalnie układać płytek i tu dochodzi do wyzusku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *