Prowadzisz działalność gospodarczą w branży tłumaczeń? – skorzystaj z pomocy publicznej

Przedsiębiorcy w Polsce mają prawo korzystać z tak zwanej pomocy publicznej, czyli różnych form wspomagania prowadzenia działalności ze środków finansowych państwa. Tłumacz, który świadczy swoje usługi prowadząc firmę, może oczywiście ubiegać się o takie wsparcie na równi z innymi biznesmenami. W dobie kryzysu gospodarczego czasami pomoc ze środków publicznych może decydować o „być albo nie być” przedsiębiorcy na rynku, dobrze jest więc znać możliwości i procedury jej uzyskania.

Co obejmuje i czym dokładnie jest „pomoc publiczna”

Z punktu widzenia państwa, udzielanie wsparcia społeczeństwu lub wybranym jego grupom jest jednym z podstawowych elementów dążenia do sterowania gospodarką rynkową. Pomocą publiczną nazywa się zwykle każdą formę pomocy pojedynczym, indywidualnym przedsiębiorcom, prowadząca do pewnych pożądanych zakłóceń w konkurencji wolnorynkowej.

Pomoc publiczna może mieć charakter:

  • dotacji, zwykle celowych;
  • różnego rodzaju ulg, na przykład podatkowych;
  • dokapitalizowania podmiotu gospodarczego;
  • pożyczek i kredytów, korzystniejszych niż oferowane na wolnym rynku;
  • umorzenie długów lub zaniechanie egzekwowania płatności;
  • odroczenie tych płatności w czasie;
  • umorzenie odsetek od zadłużenia różnego rodzaju.

Istotą pomocy publicznej jest więc jakiekolwiek świadczenie na rzecz przedsiębiorcy, pochodzące z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, które przynosi mu korzyści niemożliwe do uzyskania w ramach normalnej działalności gospodarczej.

Trzy podstawowe rodzaje pomocy publicznej

W zależności od celu oraz warunków udzielanego wsparcia wyróżnić można trzy kategorie pomocy publicznej:

  • Pomoc horyzontalna – jej uzyskanie nie jest związane ani z prowadzeniem działalności na określonym obszarze, ani w oznaczonym sektorze gospodarki. Jest to na przykład wspomaganie małych i średnich firm, prac badawczo – rozwojowych (subsydia handlowe), zwiększenia zatrudnienia czy ochrony środowiska.
  • Pomoc sektorowa – żeby móc z niej skorzystać, trzeba działać w konkretnym sektorze gospodarczym. Obejmuje przede wszystkim zapewnienie środków na restrukturyzację i szeroko rozumiane wsparcie w tym procesie. Wydaje się, że branża tłumaczeniowa jest niestety nadal zbyt „słaba”, żeby móc ubiegać się o pomoc sektorową.
  • Pomoc regionalna – warunkiem jej uzyskania jest prowadzenie działalności gospodarczej na danym obszarze, na przykład w konkretnym województwie czy nawet gminie. Wysokość udzielanego wsparcia uzależniona jest zwykle od wybranych właściwości lokalnego rynku, takich jak wysoka stopa bezrobocia przy na przykład niskim wykształceniu potencjalnej kadry.

Mimo że z punktu widzenia innych przedsiębiorców, którzy nie korzystają z takich ułatwień, pomoc publiczna stanowi naruszenie praw wolnego rynku – czasami jest naprawdę potrzebna. Pozwala funkcjonować mniejszym firmom, które bez wsparcia nie miałyby szans z „wielkimi graczami”.