Z niemieckim urzędem pracy za pan brat

Polacy mieszkający w Niemczech mogą w pełni korzystać z usług i pomocy w znalezieniu pracy oferowanej przez Federalną Agencję Zatrudnienia, czyli tzw. Arbeitsamt. Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest również pobieranie zasiłku dla osób bezrobotnych oraz transfer tego zasiłku do Polski.

Federalna Agencja Zatrudnienia posiada kilkaset oddziałów w całym kraju i aby korzystać z jej pomocy podczas szukania pracy, należy udać się do najbliższego oddziału Arbeitsamt i zarejestrować się w bazie urzędu jako osoba poszukująca pracy. Jest to praktycznie bezproblemowa procedura i nie wiąże się z większymi zobowiązaniami. Urząd działa na podobnych zasadach, co polskie Urzędy Pracy, dzięki niemu mamy możliwość szerszego dostępu do aktualnych ofert oraz skorzystania z kilku dodatkowych możliwości podczas poszukiwania nowej pracy.

Zadaniem urzędu pracy jest skojarzenie potencjalnych pracowników z pracodawcami z regionu. Urzędy zajmują się w większość ofertami pracy stałej, którą zawiera się na podstawie umowy o pracę. Oferują one wsparcie tak samo dla pracowników jak i dla pracodawców – ci ostatni mogą liczyć na specjalne dofinansowania jeśli decydują się zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w bazie urzędu, dlatego z usług urzędu chętnie korzystają niemieckie przedsiębiorstwa.

Oferty pracy są różne i dotyczą wszystkich branż, ale w większości przeważają branże związane z produkcją w przemyśle, budownictwem, gastronomią, pracą w hotelach i restauracjach, usługami oraz pracami pomocniczymi. Największe szanse na znalezienie pracy mają osoby biegle posługujące się językiem niemieckim i posiadające poświadczenie swoich kwalifikacji i doświadczenia zdobytego w pracy dla dotychczasowych pracodawców.

Polacy którzy przebywali i pracowali w Niemczech przez określony czas oraz płacili składki na ubezpieczenie socjalne mogą również pobierać zasiłek dla osób bezrobotnych. Zasiłek ten ma dwie formy: Arbeitlosungeld I i Arbeitlosungeld II. Stawki oraz czas przyznawania zasiłku zależą od kilku czynników, między innymi długości przepracowanego okresu i wysokości ostatniego wynagrodzenia.

Rejestracja w urzędzie pracy

Rejestracja w urzędzie jest szybka i prosta. Można zarejestrować się nawet jeśli posiadamy zatrudnienie w innym kraju, jest jednak pewna ważna kwestia którą należy rozróżnić – urząd operuje dwoma kategoriami tj. osoby poszukującej pracy (Arbeitssuchend) i osoby bezrobotnej (Arbeitslos). Osoby bezrobotne to osoby mające prawo do świadczeń wspomagających ich utrzymanie podczas okresu poszukiwania pracy, osoby poszukujące pracy mają tyko prawo do korzystania z usług urzędu w celu znalezienia nowej pracy.

Aby zarejestrować się w urzędzie potrzebny będzie polski dowód osobisty, należy również być osobą zameldowaną na terenie Niemiec. Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób które przyjeżdżają do Niemiec i zamierzają pozostać w kraju dłużej niż 7 dni (w niektórych krajach związkowych jest to dwa tygodnie). Zameldować się należy w lokalnym urzędzie meldunkowym (Einwohermeldeamt).

Kolejnym etapem związanym z formalnościami jest wypełnienie formularza dotyczącego wykształcenia, przebiegu kariery i zdobytych kwalifikacji zawodowych. Następnie urzędnik sprawdza wypełniony formularz i ewentualnie zdaje dodatkowe pytania dotyczące znajomości języków obcych, posiadania prawa jazdy, czy sytuacji rodzinnej.

Po tym jak nasze dane zostaną umieszczone w bazie urzędu pracy urzędnik zaproponuje nam termin spotkania z pośrednikiem pracy (Arbeitsvermitter). Na spotkanie należy dostarczyć przetłumaczone dokumenty poświadczające doświadczenie kandydata, przebieg dotychczasowej kariery, życiorys w języku niemieckim oraz list motywacyjny. Zadaniem pośrednika jest wyszukanie pasujących do profilu zawodowego ofert pracy dla kandydata oraz skontaktowanie go z potencjalnym pracodawcą. Czasami na takie spotkanie trzeba poczekać dłużej, ale kandydaci mają również możliwość kontaktowania się z pracodawcami na własną rękę korzystając z udostępnianych przez urząd ogłoszeń i kontaktów. W biurach urzędu znajdziemy również komputery z których kandydaci mogą korzystać w celu poszukiwania pracy.

W przypadku gdy nie uda nam się dojechać na spotkanie z urzędnikiem czy na rozmowę kwalifikacyjną nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji w postaci kar. Istnieje co prawda obowiązek stawienia się w urzędzie, ale za jego niedopełnienie grozi co najwyżej wykreślenie z rejestru.

Zasiłek dla osób bezrobotnych – Arbeitlosengeld I

W Niemczech mamy do czynienia z dwoma rodzajami zasiłku dla bezrobotnych – Arbeitslosengeld I i Arbeitlosengeld II (HARZ IV). Zasiłek Arbeitlosengeld I przysługuje osobom, które muszą spełniać określone warunki.

Warunki przyznania zasiłku Arbeitlosengeld I

 • osoba wnioskująca o zasiłek nie może być nigdzie zatrudniona,

 • osoba wnioskująca o zasiłek musi być zarejestrowanym w właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy (Bundesagentur fur Arbeit) jako osoba bezrobotna,

 • osoba wnioskująca o zasiłek w ciągu ostatnich dwóch lat przed rejestracją w urzędzie pracy i rozpoczęciem bezrobocia co najmniej przez 12 miesięcy opłacała obowiązkowe składki ubezpieczeniowe (zatrudnienie, zasiłek chorobowy, ubezpieczenie socjalne z tytułu bezrobocia),

 • osoba wnioskująca o zasiłek nie może mieć więcej niż 65 lat.

Jeżeli umowa z pracodawcą była zawarta na czas określony i właśnie się kończy, fakt ten należy zgłosić w urzędzie jak najszybciej (jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed zakończeniem umowy). Urzędy pracy oczekują od osób bezrobotnych, że będą samodzielnie szukały pracy i aktywnie starały się o znalezienie nowego zatrudniania.

Wniosek o zasiłek należy złożyć w urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania wraz z wymaganymi dokumentami, czyli z dowodem osobistym, dokumentami dotyczącymi wykonywanej pracy wraz z karta podatkowa, dokumentami dotyczącymi wcześniej pobieranych świadczeń (np. zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, również z innych urzędów pracy), świadectwo pracy (pracodawca powinien je wydać po wygaśnięciu stosunku pracy), wypowiedzenie umowy o pracę, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku chorobowego.

Urząd pracy oblicza oraz wypłaca świadczenie przysługujące za każdy dzień kalendarzowy. Jeżeli należy nam się wypłata za cały miesiąc otrzymamy wówczas świadczenie za 31 dni. Znaczenie dla wysokości wypłacanego zasiłku ma średnia wysokość wynagrodzenia jakie otrzymywaliśmy podczas ostatniego zatrudnienia, klasa podatkowa w której się znajdowaliśmy, liczba dzieci na utrzymaniu oraz wiek bezrobotnego. Wysokość świadczenia wynosi 60 proc. bądź 67 proc. wynagrodzenia netto. Wypłata zasiłku w wysokości 67 proc. jest wypłacana w przypadku gdy ubiegający się o zasiłek lub jego współmałżonek (który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) mają dziecko. Okres wypłacanego zasiłku uzależniony jest od okresu opłacanych składek na ubezpieczenie. Pełne świadczenie otrzymują tylko ci, którzy stracili prace nie z własnej winy i od razu po utracie pracy zgłoszą ten fakt do urzędu.

Okres opłacanych składek

Okres wypłacania zasiłku

Miesiące

Dni kalendarzowe

Wiek

Miesiące

Dni kalendarzowe

12

360

6

180

16

480

8

240

20

600

10

300

24

720

12

360

30

900

50.

15

450

36

1080

55.

18

540

48

1440

58.

24

720

Zasiłek dla osób bezrobotnych – Arbeitlosengeld II

Arbeitlosengeld II, potocznie zwany Harz IV, to zasiłek dla osób długotrwale bezrobotnych, które nie mogą zapewnić sobie tzw. minimum socjalnego (nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb jak mieszkanie i wyżywienie), ale są zdolne do pracy i nie ukończyły 65. roku życia. Świadczenie to wprowadzono w Niemczech w 2005 roku.

Kto może ubiegać się o zasiłek Arbeitlosendeld II:

 • osoby które mają ukończone 15 lat, a nie ukończyły jeszcze 65. roku życia,

 • osoby które są zdolne do pracy,

 • osoby w potrzebie finansowej, których stałym miejscem zamieszkania jest Republika Federalna Niemiec.

Stawka podstawowa zasiłku Arbeitlosengeld II wynosi około 380 euro miesięcznie. Zasiłek na dzieci do szóstego roku życia wynosi 215 euro, a zasiłek dla dzieci od szóstego do piętnastego roku życia wynosi 251 euro, natomiast dzieciom w grupie wiekowej 14-25 lat przysługuje zasiłek w wysokości 287 euro (pod warunkiem, ze mieszkają z rodzicami). Do powyższych świadczeń dochodzą jeszcze dodatki na opłacenie czynszu (Wohngeld) i kosztów ogrzewania. Przy tym ich wysokość jest różna i zależy od liczby członków rodziny i wysokości czynszu. W Niemczech stawki czynszów są zróżnicowane i zależą od regionu (landu). Bezrobotni którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na wiek, stan zdrowia czy dzieci, mieszkający w jednym gospodarstwie domowym pobierającym Arbeitlosengeld II otrzymują tzw. Socialgeld.

Osoby pobierające zasiłek Arbeitlosengeld II mają możliwość dorobienia sobie do otrzymywanego zasiłku. Zarobek do 100 euro pozostaje w kieszeni dorabiającego sobie. Jeżeli zarabiamy powyżej 100 euro (100-1000 euro), to w kieszeni dorabiającego pozostaje 100 euro oraz 20 proc. od kwoty przekraczającej 100 euro. Jeżeli zarabiamy od 1 tys. euro do 1,2 tys. euro to od kwoty powyżej 1 tys. euro zostaje nam dodatkowo jeszcze 10 proc. Podjęcie wszelkiej pracy zarobkowej podczas pobierania zasiłku musi być obowiązkowo zgłoszone w urzędzie pracy. W przeciwnym wypadku bezrobotnemu grozi utrata prawa do zasiłku.

Transfer Arbeitslosengeld do Polski

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej możliwy jest transfer zasiłków dla bezrobotnych z innego kraju członkowskiego do Polski. Żeby otrzymać taki zasiłek, należy dopełnić wszelkich formalności w urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania w kraju w którym pracowaliśmy. Urząd będzie wymagał abyśmy byli dla niego dyspozycyjni przez okres czterech tygodni i podejmie próby znalezienia nam nowej pracy. Jeżeli w tym czasie nie znajdzie dla nas wolnej posady, to bezrobotny otrzymuje prawo do zasiłku. By wypłatę dostawać w Polsce należy koniecznie zarejestrować się w polskim Powiatowym Urzędzie Pracy i przedstawić dokument o przyznanym za granicą zasiłku. Po dopełnieniu formalności osoba bezrobotna otrzyma na wskazane konto bankowe zasiłek, który będzie transferowany z kraju w którym pracowała.

4 comments

 1. margolettka

  Oby z tą pomocą i zasiłkami nie skończyło się tak jak w Wielkiej Brytanii. Owszem, to czasem utrudnia byt emigrantom, którym niekoniecznie się udało, jednak trzeba też zrozumieć, że nie zawsze kraj ma ochotę utrzymywać obcokrajowców. Myślę, że gdyby w Polsce był taki problem z przybyszami z innych krajów, podniosłoby się głos, aby nieco ograniczyć dla nich pomoc

 2. jagooda

  O transferze z kraju do kraju zasiłków bezrobotnych w ogóle nic nie wiedziałam. Trochę tych formularzy jest do wypełnienia a bycie w gotowości przez miesiąc dla niektórych jest kłopotliwe, jednak jeśli komuś zależy to powinien się postarać.

 3. Blanka29

  W momencie kiedy brakuje nam pieniędzy i jesteśmy w sytuacji wręcz podbramkowej to nawet wspominany miesiąc bycia w gotowości jest warunkiem, dla którego człowiek jest w stanie się poświęcić.

 4. agata

  Jest tu trochę inaczej, o zasiłek można już ubiegać się mając 15 lat, a nie tak jak u nas chyba 18? U nas trzeba mieć raczej pełną zdolność do czynności prawnych aby już podejmować się takich prób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *