REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE WWW.SUPERTLUMACZ.PL – OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.05.2018 r.

Artykuł 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
KONTO UŻYTKOWNIKA – prowadzony przez SUPERTLUMACZ.PL indywidualny panel przypisany danemu Użytkownikowi zawierający jego dane
SUPERTLUMACZ.PL – Futura Centrum Językowe Tomasz Muszyński z siedzibą w Budziskach (poczta Kuźnia Raciborska, kod pocztowy 47-420) przy ul. Głównej 3, numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kuźni Raciborskiej EDG 927, numer REGON 020744156, numer NIP 639–181–82–73, będący Administratorem Danych Osobowych
OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA – drobne zniekształcenie w zapisie słowa nie uniemożliwiające rozpoznania jego znaczenia, tzw. literówka
OPRACOWANIE GRAFICZNE – weryfikacja tekstu w celu zachowania jego oryginalnego układu na stronie, a także zachowania oryginalnej wielkości i kroju czcionki
OPRACOWANIE STYLISTYCZNE – weryfikacja tekstu pod względem poprawności stylistycznej i interpunkcyjnej
REGULAMIN – niniejszy regulamin
REJESTRACJA – założenie Konta Użytkownika w Serwisie poprzez przesłanie zapytania w postaci wiadomości elektronicznej e-mail, formularza kontaktowego, sms, drogą pocztową, osobiście lub w innej formie pisemnej
SERWIS – serwis internetowy oferujący Tłumaczenia działający pod domeną supertlumacz.pl
TEKST DOCELOWY – tekst przetłumaczony z Tekstu źródłowego sporządzony w języku docelowym
TEKST ŹRÓDŁOWY – tekst oryginału sporządzony w języku źródłowym przeznaczony do Tłumaczenia
TŁUMACZENIE – przekład Tekstu źródłowego na Tekst docelowy, pozbawiony Opracowania stylistycznego i Opracowania graficznego, przeznaczony do użytku własnego, w szczególności nie przeznaczony do dystrybuowania, publicznego odtwarzania i rozpowszechniania
UŻYTKOWNIK – podmiot, który dokonał Rejestracji
WYCENA – wysokość wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL za wykonanie Tłumaczenia oraz termin wykonania Tłumaczenia
ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA – zawarcie pomiędzy SUPERTLUMACZ.PL a Użytkownikiem umowy o wykonanie Tłumaczenia na zasadach określonych w Wycenie oraz Regulaminie

ARTYKUŁ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. SUPERTLUMACZ.PL w ramach Serwisu świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi Tłumaczeń w zakresie języka polskiego i języków obcych.
2. Użytkownikami mogą być wyłącznie podmioty będące i nie będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
3. Korzystanie z Serwisu i Zamawianie Tłumaczeń może odbywać się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest przesyłanie do Tłumaczenia Tekstów źródłowych oraz zamieszczanie w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich, mających charakter rasistowski, prezentujących przemoc albo nawołujących do niej lub w inny sposób naruszających przyjęte normy moralne i społeczne.
4. Do korzystania z Serwisu konieczne jest zainstalowanie i poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji co najmniej 10 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 12, Google Chrome w wersji co najmniej 66 oraz akceptacja plików typu „cookies”.

ARTYKUŁ 3. KONTO UŻYTKOWNIKA

REJESTRACJA
1. Korzystanie z Serwisu wymaga Rejestracji.
2. Rejestracja jest bezpłatna.
3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.
4. Podczas Rejestracji wymagane jest od Użytkowników nie będących konsumentami podanie następujących danych:
a)pełne brzmienie firmy (nazwa i forma prawna) podmiotu rejestrowanego
b) imię i nazwisko osoby fizycznej dokonującej Rejestracji w imieniu podmiotu rejestrowanego,
c) siedziba i adres podmiotu rejestrowanego,
d) numer NIP podmiotu rejestrowanego,
e) adres poczty elektronicznej podmiotu rejestrowanego,
Podczas Rejestracji wymagane jest od Użytkowników będących konsumentami podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko osoby fizycznej,
b)adres poczty elektronicznej osoby fizycznej,
5. Osoba dokonująca Rejestracji oświadcza, iż dane, o których mowa w ust. 4 są prawdziwe, a nadto, iż jest należycie umocowana do działania w imieniu podmiotu rejestrowanego.

ZMIANA DANYCH I UDOSTĘPNIANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
6. W przypadku zmiany danych Użytkownika podanych na Koncie Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać uaktualnienia tych danych.
7. Bez zgody SUPERTLUMACZ.PL dane Konta Użytkownika nie mogą być w jakikolwiek sposób przekazywane lub udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu lub podmiotom świadczącym

PŁATNOŚCI NA RZECZ SUPERTLUMACZ.PL
8. Płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL następują poprzez:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy SUPERTLUMACZ.PL,
b) przekaz pocztowy na rachunek bankowy SUPERTLUMACZ.PL,
c) płatność za pośrednictwem usługi DotPay lub eCard,
d) płatność za pośrednictwem usług PayPal.
9. Płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL przyjmowane są w walucie polskiej PLN i Unii Europejskiej EUR. W przypadku wpłaty w innej walucie niż polska płatność zaliczana jest na poczet wymaganej kwoty za Tłumaczenie po przeliczeniu dokonanej wpłaty na walutę polską na podstawie kursu wymiany walut banku prowadzącego rachunek bankowy SUPERTLUMACZ.PL z dnia uznania rachunku bankowego.
10. W przypadku uznania rachunku bankowego, konta usługi DotPay, eCard lub PayPal należącego do SUPERTLUMACZ.PL w dni robocze po godz. 15.00, w sobotę lub niedzielę lub w tym dniu ustawowo wolnym od pracy płatność za Tłumaczenie uznawana jest jako wykonana w najbliższym dniu wolnym od pracy do godz. 15.00.
11. Dokonanie płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL może być przeznaczone wyłącznie na wynagrodzenie SUPERTLUMACZ.PL za Tłumaczenie i wyłączona jest możliwość jego zwrotu w całości lub w części za wyjątkiem sytuacji określonych w Regulaminie.
12. W przypadku gdy Użytkownik dokonał płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL za pośrednictwem usługi DotPay lub eCard kwota zwrotu ma prawo być pomniejszona przez SUPERTLUMACZ.PL o prowizję pobieraną przez podmiot obsługujący serwis DotPay lub eCard lub wysokość prowizji pobieranej przez bank prowadzący rachunek SUPERTLUMACZ.PL.
13. W przypadku otrzymania przez SUPERTLUMACZ.PL bankowego potwierdzenia przelewu w dniu roboczym, SUPERTLUMACZ.PL może wedle własnego uznania potraktować go jako uznanie swojego rachunku bankowego przed godz. 15:00 tego dnia.

USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA
14. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
15. SUPERTLUMACZ.PL na pisemne żądanie Użytkownika lub żądanie przesłane z adresu e-mail podanego na Koncie Użytkownika dokonuje usunięcia Konta Użytkownika.
16. Konto Użytkownika ulega automatycznemu usunięciu, gdy w ciągu 10 lat Użytkownik nie zamówił Wyceny lub nie złożył Zamówienia na Tłumaczenie.
17. SUPERTLUMACZ.PL zastrzega sobie prawo do wcześniejszego usunięcia Konta Użytkownika bez podawania przyczyny i informowania go o tym fakcie.

Artykuł 4. TŁUMACZENIA

WYCENA
1. Wycena jest bezpłatna.
2. Wycena dokonywana jest w sposób indywidualny.
3. W celu uzyskania Wyceny należy:
a) w Serwisie lub do wiadomości e-mail załączyć plik komputerowy zawierający Tekst źródłowy; W przypadku kontaktu osobistego należy udostępnić Tekst źródłowy w formie papierowej lub na komputerowym nośniku danych.
b) wybrać lub podać język Tekstu źródłowego i język Tekstu docelowego spośród dostępnych w Serwisie,
c) wybrać lub podać branżę Tłumaczenia zgodną z przeważającą częścią Tekstu źródłowego.
4. Wycena obejmuje należny podatek od towarów i usług, chyba że inaczej jest w niej wskazane.
5. Termin wykonania Tłumaczenia podany w Wycenie nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy, chyba, że zostanie wyraźnie ustalone inaczej.

ZAMÓWIENIA TŁUMACZENIA
6. Zamówienie Tłumaczenia następuje z chwilą akceptacji Wyceny przez Użytkownika, poprzez dokonanie Płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL za Tłumaczenie lub przesłanie na podany w Wycenie adres e-mail Serwisu opatrzonego podpisem osobowy zamawiającej w imieniu podmiotu nie będącego konsumentem poprawnie sporządzonego Zamówienia.
7. Zamówienia przesłane w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i dni robocze po godzinie 15:00 traktowane są jako złożone najbliższego dnia roboczego do godz. 15:00, chyba, że ustalono inaczej.
8. Z chwilą Zamówienia Tłumaczenia następuje powstanie obowiązku zapłaty za Tłumaczenie zgodnie z terminem płatności określonym w Wycenie.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
9. SUPERTLUMACZ.PL zapewnia wykonanie Tłumaczenia przez odpowiednio przygotowanych zawodowo tłumaczy.
10. Wykonanie Tłumaczenia następuje poprzez przesłanie do Użytkownika wiadomości e-mail Tekstu docelowego w postaci pliku komputerowego lub w inny sposób – jeśli Użytkownik i Serwis uprzednio zgodnie postanowią.
11. SUPERTLUMACZ.PL zapewnia Użytkownikowi dostęp do pliku komputerowego, o którym mowa w ust. 10 przez okres co najmniej 30 dni od dnia wykonania Tłumaczenia. Wykonane Tłumaczenie może zawierać Oczywiste omyłki pisarskie; omyłki te nie stanowią wady Tłumaczenia.

FAKTURY VAT
12. Nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało zrealizowane Tłumaczenie, SUPERTLUMACZ.PL wystawia Użytkownikowi nie będącemu konsumentem fakturę VAT w formie elektronicznej i przesyła ją na adres e-mail podany na Koncie Użytkownika.
13. Na żądanie Użytkownika przesłane z adresu e-mail podanego na Koncie Użytkownika, zgłoszone SUPERTLUMACZ.PL przed Zamówieniem Tłumaczenia albo przed wystawieniem faktury w formie elektronicznej, SUPERTLUMACZ.PL wystawia fakturę VAT w formie papierowej w miejsce formy elektronicznej i przesyła ją pocztą na adres Użytkownika podany na Koncie Użytkownika.
14. Na fakturze VAT zamieszcza się dane Użytkownika podane na Koncie Użytkownika w chwili wystawienia faktury.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
15. Użytkownik może zrezygnować z zamówionego Tłumaczenia aż do chwili jego wykonania.
16. W przypadku rezygnacji z zamówionego Tłumaczenia przed rozpoczęciem wykonania Tłumaczenia Użytkownikowi przysługuje zwrot połowy wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL podanego w Wycenie. Zwrot następuje poprzez wykonanie przelewu na rachunek, z którego Użytkownik dokonał Płatności na rzecz Serwisu lub w inny, wskazany przez Użytkownika pisemnie sposób. Zwrot zostaje pomniejszony o kwoty prowizji pobieranej przez DotPay, eCard lub bank prowadzący rachunek Serwisu na dzień wykonania zwrotu.
17. W przypadku rezygnacji z zamówionego Tłumaczenia po jego przekazaniu do realizacji, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL podanego w Wycenie.

Artykuł 5. REKLAMACJE

WADY WYKONANEGO TŁUMACZENIA
1. Jeśli Tłumaczenie ma wadę Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres kontakt@supertlumacz.pl w terminie 14 dni od wykonania Tłumaczenia pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady.
4. Reklamacja złożona z naruszeniem wymagań określonych w ust. 2 i 3 nie podlega rozpoznaniu.
5. SUPERTLUMACZ.PL rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dni jej otrzymania przesyłając odpowiedź na adres poczty elektronicznej Użytkownika zapisany na Koncie Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji jest utrudnione z przyczyn obiektywnych, np. z uwagi na obszerność Tłumaczenia, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni, o czym Użytkownik zostanie przed upływem 14 dni poinformowany.
6. W razie uwzględnienia reklamacji SUPERTLUMACZ.PL:
a)dokonuje usunięcia wady w terminie równym terminowi wykonania Tłumaczenia zgodnie z Wyceną, ale nie krótszym niż 2 dni lub
b)dokonuje obniżenia wysokości wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL określonego w Wycenie stosownie do zakresu i rodzaju wady.
7. Obniżenie wysokości wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL następuje poprzez dokonanie zwrotu części lub całości wpłaconej przez Użytkownika Płatności na rachunek, z którego Użytkownik dokonał Płatności lub inny wskazany przez niego pisemnie sposób.
OPÓŹNIENIE W WYKONANIU TŁUMACZENIA
8. SUPERTLUMACZ.PL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu Tłumaczenia, chyba że wynikło ono z winy SUPERTLUMACZ.PL.
9. W przypadku opóźnienia za które SUPERTLUMACZ.PL ponosi odpowiedzialność, Użytkownikowi przysługuje prawo do obniżenia wysokości wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL określonego w Wycenie w wysokości 3% za każdy dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż o 50% pod warunkiem, że opóźnienie jest nie dłuższe niż 16 dni roboczych.
10. Obniżenie wysokości wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL następuje na żądanie Użytkownika, poprzez przesłanie do Serwisu wiadomości e-mail zawierającej to żądanie, a Serwis w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy na rachunek, z którego Użytkownik dokonał Płatności lub na innych rachunek Użytkownika, wyraźnie przez niego wskazany. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, zwrot rozliczany jest na fakturze VAT, poprzez obniżenie kwoty Wyceny o wartość wskazaną w Art. 5 ust. 9.
11. W przypadku, gdy opóźnienie, za które SUPERTLUMACZ.PL ponosi odpowiedzialność, przekracza 16 dni roboczych, Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od zamówionego Tłumaczenia.
12. Oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu powinno zostać złożone SUPERTLUMACZ.PL w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia – pod rygorem jego utraty.

Artykuł 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. SUPERTLUMACZ.PL nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach określonych w Rozdziale 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także w następujących przypadkach:
a) korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych przy Rejestracji, nieuaktualnienia danych Użytkownika, korzystania z innych niż wymagane przeglądarek internetowych oraz przesyłania do Serwisu niedozwolonych treści,
b) korzystania z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione,
c) niewykonania lub nienależytego wykonania Tłumaczenia spowodowanego siłą wyższą,
d) utraty danych Użytkownika wskutek awarii sprzętu lub systemu komputerowego albo innych okoliczności niezależnych od SUPERTLUMACZ.PL,
e) przerwy w dostępie do Serwisu spowodowanej koniecznością przeprowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych, a także przerwy spowodowanej z innych przyczyn, chyba, że przyczyny te zostały zawinione przez SUPERTLUMACZ.PL, a przerwa trwała co najmniej 14 dni.
2. Wysokość odpowiedzialności SUPERTLUMACZ.PL z tytułu zamówionego Tłumaczenia ograniczona jest do wartości podanej w Wycenie tego Tłumaczenia.

Artykuł 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. SUPERTLUMACZ.PL informuje, że:
a) jest administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych,
b) w celu wykonania Umowy będzie wykonywać usługi tłumaczeniowe, a w ich trakcie w tym celu będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika,
2. SUPERTLUMACZ.PL będzie przetwarzał dane dotyczące Użytkownika:
a) na potrzeby prowadzonej działalności tłumaczeniowej, wykonywania Wycen, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń, przeciwdziałania nadużyciom, realizacji obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, przepisów prawa podatkowego, a także archiwizacji,
b) w celu przekazywania materiałów marketingowych i informacyjnych usług i produktów własnych oraz Zaufanych Partnerów. Wykaz Zaufanych Partnerów znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Zaufani Partnerzy”,
c) dane kontaktowe, transakcyjne, lokalizacyjne oraz złożone oświadczenia z wykorzystaniem automatycznych metod przetwarzania danych. Dane Klienta mogą pochodzić z różnych źródeł. Dzięki temu Użytkownik będzie mógł otrzymywać dopasowane oferty produktów i usług oferowanych przez SUPERTLUMACZ.PL
d) przez okres niezbędny do wykonania Umowy, której Klient jest stroną lub czynności związanych z usługami, które są lub były świadczone na jego rzecz, a następnie przez okres 10 lat liczony od dnia, w którym rozwiązano Umowę lub inny okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń,
e) w zależności od przypadku, po upływie powyższych okresów SUPERTLUMACZ.PL zanonimizuje dane Klienta,
f) może, na potrzeby wykonywania Umowy oraz realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków, przekazywać dane osobowe Klienta do podmiotów i instytucji gromadzących i udostępniających informacje oraz instytucji upoważnionych do zbierania danych w związku z prowadzoną przez SUPERTLUMACZ.PL działalnością tłumaczeniową do podmiotów, którym SUPERTLUMACZ.PL powierza przetwarzanie danych w związku z zawartymi przez SUPERTLUMACZ.PL umowami świadczenia usług na rzecz SUPERTLUMACZ.PL,
g) dane Użytkownika oraz osób reprezentujących, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione podmiotom (w tym podmiotom mającym siedzibę poza terytorium RP lub poza terytorium UE), którym SUPERTLUMACZ.PL powierza przetwarzanie danych dla realizacji umów o świadczenie usług na jego rzecz,
h) Klient ma prawo dostępu i do sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia, a także może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Klient ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych.
3. Użytkownik może wszystkie udzielone zgody związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez SUPERTLUMACZ.PL zmienić lub odwołać. Zmiana lub odwołanie powinno mieć formę pisemną.
4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od SUPERTLUMACZ.PL, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych SMS, informacji o nowościach i promocjach oferowanych w Serwisie oraz o zdarzeniach dotyczących Użytkownika, a związanych z korzystaniem przez niego z Serwisu w szczególności związanych z zamówionym Tłumaczeniem.

Artykuł 8. ZACHOWANIE TAJEMNICY
1. SUPERTLUMACZ.PL zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje o:
a) stosowanej przez Użytkownika organizacji pracy oraz sposobie prowadzenia działalności handlowej – stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wszedł w jej posiadanie,
b) ustalonym wynagrodzeniu za wykonanie Tłumaczenia,
c) treści każdego zaoferowanego do tłumaczenia tekstu, a także wykonanego Tłumaczenia, chyba że są one dostępne publicznie,

Artykuł 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. SUPERTLUMACZ.PL jest uprawniony do zmiany Regulaminu, pod warunkiem poinformowania Użytkownika o tej zmianie w terminie nie krótszym niż 14 dni, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem terminu wskazanego przez SUPERTLUMACZ.PL w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu przesłanym na adres poczty elektronicznej Użytkownika podanym na Koncie Użytkownika.
3. Użytkownik może odmówić przyjęcia zmiany Regulaminu najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany.
4. W przypadku odmowy przyjęcia przez Użytkownika zmiany Regulaminu
a) realizacja dotychczas zamówionych Tłumaczeń następuje na zasadach dotychczasowych,
b) Użytkownik nie może zamawiać nowych Tłumaczeń,
c) po wykonaniu dotychczas zamówionych Tłumaczeń, Konto Użytkownika zostaje usunięte.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów pomiędzy SUPERTLUMACZ.PL i Użytkownikiem jest sąd rzeczowo właściwy dla siedziby SUPERTLUMACZ.PL.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FUTURA CENTRUM JĘZYKOWE Z DNIA 20.02.2010r. – OBOWIĄZUJE DO DNIA 24.05.2018 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Tomasz Muszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Futura Centrum Językowe z siedzibą Budziska, ul. Główna 3, 47 ? 420 Kuźnia Raciborska działający na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Kuźni Raciborskiej pod numerem EDG 927, posiadający numer REGON 020744156, NIP 639?181?82?73, zgodnie z charakterem prowadzonej działalności świadczy profesjonalne usługi pisemnych nieuwierzytelnionych tłumaczeń wzajemnych dokumentów prywatnych i specjalistycznych.
 2. Użyte w regulaminie terminy oznaczają: ?Centrum Językowe? ? ?Futura Centrum Językowe Tomasz Muszyński; ?Klient? ? dający zlecenie tłumaczenia zarówno klient indywidualny (osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) jak i podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której szczególne ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową); ?tłumaczenia wzajemne? ? tłumaczenia z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy; ?usługa standardowa? ? wykonanie tłumaczenia w tempie zwykłym – 5 stron w 1 dzień roboczy; ?usługa ekspresowa? ? wykonanie tłumaczenia w tempie ponadstandardowym – mała ilość stron wykonana na dzień przyjęcia zamówienia lub kilkadziesiąt stron w ciągu 2 dni robocze; ?bezzwłoczne? ? wykonanie czynności najszybciej jak jest to możliwe, nie później jednak niż do końca dnia roboczego, przy czym za koniec dnia roboczego uważa się godzinę 24:00.
 3. Za początek realizacji zlecenia tłumaczenia przyjmuje się godzinę 0:00 kolejnego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zlecenia tłumaczenia do realizacji.

§ 2 Podjęcie zlecenia

 1. Centrum Językowe w ramach prowadzonej działalności przyjmuje i realizuje drogą elektroniczną zlecenia wykonania tłumaczeń. Kontakt z Klientem odbywa się drogą internetową za pomocą poczty e-mail. W indywidualnych przypadkach zamówienie może zostać przez Klienta przesłane faxem do Centrum Językowego, przy czym realizacja zamówienia i całość korespondencji niezbędnej dla wykonania zlecenia odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem przyjęcia zlecenia na tłumaczenie tekstu i jego wykonanie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i bezzwłoczne przekazanie do Centrum Językowego za pomocą poczty elektronicznej tekstów źródłowych. Klient indywidualny zlecający wykonanie tłumaczenia po raz pierwszy może zostać zobowiązany do przekazania do Centrum Językowego kopii dokumentów tożsamości w celu dokonania jego rejestracji w Kartotece Klientów. Podmiot gospodarczy zlecający wykonanie tłumaczenia po raz pierwszy może zostać zobowiązany przekazać kopię aktualnego odpisu z rejestru KRS lub EDG.
 3. Centrum Językowe przyjmuje zlecenia na wykonanie tłumaczeń w systemie ?non-stop? tj. całodobowo. Realizacja zleconego tłumaczenia następuje z chwilą przesłania przez Klienta do Centrum Językowego wypełnionego formularza zamówienia, wszystkich materiałów źródłowych oraz opcjonalnie dokumentów indywidualizujących Klienta (KRS, EDG). W przypadku Klientów indywidualnych Centrum Językowe może odstąpić od odebrania formularza zamówienia, przy czym w takim przypadku Klient jest obowiązany uiścić w dniu przekazania zlecenia tłumaczenia kwotę wynagrodzenia dla Centrum Językowe. Wysokość wynagrodzenia to kwota określona przez Centrum Językowe przy wycenie zlecenia.
 4. Centrum Językowe zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia tłumaczenia do realizacji bez podania jej przyczyn. Centrum Językowe może w każdym czasie wypowiedzieć zlecenie z ważnego powodu. Klient ma prawo wypowiedzieć zlecenie tłumaczenia w każdym czasie, zobowiązany jest jednak uiścić na rzecz Centrum Językowego część umówionego wynagrodzenia odpowiadającą stopniowi wykonania zlecenia, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, Klient zobowiązany jest nadto naprawić na rzecz Centrum Językowego poniesioną szkodę.
 5. Wykonane przez Centrum Językowe tłumaczenie jest jedynie odwzorowaniem tekstu z języka źródłowego na język tłumaczenia i nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie nadaje się do publikacji w środkach masowego przekazu. Przetłumaczony tekst nie jest korygowany i redagowany przez Centrum Językowe. Klient składając podpis pod niniejszym regulaminem oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym zapisem.
 6. W związku z wykonaniem zamówienia i w zakresie niezbędnym dla jego realizacji Centrum Językowe pozyskuje od Klienta indywidualnego jego dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Centrum Językowe zgodnie z art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną. Przekazanie danych osobowych ma dobrowolny charakter, a Klient indywidualny ma prawo do ich wglądu, poprawienia i uzupełnienia. Złożenie podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w/w ustawami.

§ 3 Realizacja zamówienia i formy płatności

 1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Klient przesyła na adres mailowy Centrum Językowego tekst źródłowy. Na jego podstawie Centrum Językowe dokonuje wyceny tłumaczenia i odsyła Klientowi zestawienie kosztów wraz z formularzem zamówienia. Klient akceptujący warunki odsyła do Centrum Językowego mailem lub faxem zamówienie wypełniony formularz zamówienia.
 2. Wycena następuje z tekstu źródłowego, jest bezpłatna i ma ona charakter wiążący dla stron. Za podstawę wyceny przyjmowana jest strona tekstu źródłowego, przy czym za 1 stronę przyjmuje się 1600 znaków według wskaźnika edytora tekstu Open Office. Stawki wynagrodzenia określone są w ofercie przesłanej Klientowi pocztą elektroczniną, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Podane w cenniku kwoty są kwotami netto które należy powiększyć o podatek VAT w stawce 23%. Centrum Językowe zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń od uchylających się od płatności Klientów ? zarówno indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych ? o zapłatę za wykonane usługi wszelkimi postępowaniami wydobywczymi określonymi w polskiej procedurze cywilnej i karnej. Niezależnie od powyższych procedur Centrum Językowe może w zakresie określonym ustawą z dnia 14.02.2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. 50 poz. 424) wpisać Klienta uchylającego się od płatności do Krajowego Rejestru Długów (KRD).
 3. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Centrum Językowe otrzymania od Klienta zamówienia wraz z kompletem wymaganych dla wykonania tłumaczenia dokumentów. Potwierdzenie o którym mowa powyżej wysyłane jest przez Centrum Językowe na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez niego w formularzu zamówienia. Centrum Językowe w terminie 1 dnai roboczego od doręczenia zamówienia. Od tej chwili liczony jest termin realizacji zamówienia, który uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.
 4. Centrum Językowe wykonuje tłumaczenia w trybie standardowym i ekspresowym. Stawki za tłumaczenie standardowe znajdują się w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu. Stawki wynagrodzenia za wykonanie tłumaczenia w trybie ekspresowym ustalane są przez Centrum Językowe indywidualnie ? od 20 do 50% ponad stawkę za tłumaczenie w trybie standardowym. Wynagrodzenie za tłumaczenie może być zwiększone w przypadku tłumaczeń specjalistycznych wymagających konsultacji ze specjalistą danej dziedziny. Stawka podstawowa zostaje wówczas zwiększona od 20 do 50% ponad stawkę standardową.
 5. Po wykonaniu tłumaczenia Centrum Językowe wystawia na rzecz Klienta fakturę VAT gotówkową, ewentualnie z odroczonym terminem płatności. Termin płatności ustalany jest z każdym Klientem indywidualnie.

§ 4 Reklamacje

 1. Centrum Językowe dokonuje tłumaczeń zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego rodzaju usług, zapewniając profesjonalną, specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrę tłumaczy. Centrum Językowe zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji ujawnionych przy realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy wykonane tłumaczenie nie spełnia standardów wymaganych dla tego typu usługi. W takim przypadku Klient może w terminie 14 dni od dnia odbioru tłumaczenia złożyć w Biurze Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej ? na adres e-mail bok@supertłumacz.pl, pisemnie listem poleconym na adres ul. Główna 3, Budziska, 47-420 Kuźnia Raciborska reklamację, w której w sposób szczegółowy określi niezgodność wykonanego tłumaczenia z przyjętymi standardami. Centrum Językowe w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji pisemnie ustosunkuje się do złożonego pisma i prześle je na adres Klienta podany w nagłówku korespondencji reklamacyjnej. W przypadku gdy reklamacja zostanie przez Centrum Językowe uwzględniona, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny usługi bądź wyznaczyć dodatkowy termin do jego poprawienia, odpowiedni do zakresu wprowadzanych zmian. Postępowanie reklamacyjne nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Klienta ceny wykonanego tłumaczenia.
 3. Klient w przypadku złożenia reklamacji wykonanego tłumaczenia winien wskazać merytoryczne i językowe błędy tłumaczenia. Błędem merytorycznym jest błąd leksykalny lub pominięcie w tłumaczeniu części tekstu źródłowego. Błędem językowym jest błąd gramatyczny w tłumaczeniu. Reklamacja nie może być oparta na subiektywnym odczuciu Klienta co do rzekomo nieprawidłowego tłumaczenia. Usługa tłumaczenia nie obejmuje przygotowania tekstu do rozpowszechniana, tj. korekty językowej, redakcji wykonanego tłumaczenia.
 4. Centrum Językowe nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zlecenia wykonania tłumaczenia dokumentu przez osobę nieuprawnioną do posiadania tekstu źródłowego. Centrum Językowe nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych do tłumaczenia tekstów.
 5. Centrum Językowe ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone dokumenty do wysokości wartości tłumaczenia.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2010r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym, regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące, w tym ustawa z dn. 09.09.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz kodeks cywilny.
 3. Spory wynikłe na tle realizacji umów o tłumaczenia rozpoznawane będą przez sąd powszechny w Raciborzu.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x