Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE WWW.SUPERTLUMACZ.PL – OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.05.2018 r.

Artykuł 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
KONTO UŻYTKOWNIKA – prowadzony przez SUPERTLUMACZ.PL indywidualny panel przypisany danemu Użytkownikowi zawierający jego dane
SUPERTLUMACZ.PL – Futura Centrum Językowe Tomasz Muszyński z siedzibą w Budziskach (poczta Kuźnia Raciborska, kod pocztowy 47-420) przy ul. Głównej 3, numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kuźni Raciborskiej EDG 927, numer REGON 020744156, numer NIP 639–181–82–73, będący Administratorem Danych Osobowych
OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA – drobne zniekształcenie w zapisie słowa nie uniemożliwiające rozpoznania jego znaczenia, tzw. literówka
OPRACOWANIE GRAFICZNE – weryfikacja tekstu w celu zachowania jego oryginalnego układu na stronie, a także zachowania oryginalnej wielkości i kroju czcionki
OPRACOWANIE STYLISTYCZNE – weryfikacja tekstu pod względem poprawności stylistycznej i interpunkcyjnej
REGULAMIN – niniejszy regulamin
REJESTRACJA – założenie Konta Użytkownika w Serwisie poprzez przesłanie zapytania w postaci wiadomości elektronicznej e-mail, formularza kontaktowego, sms, drogą pocztową, osobiście lub w innej formie pisemnej
SERWIS – serwis internetowy oferujący Tłumaczenia działający pod domeną supertlumacz.pl
TEKST DOCELOWY – tekst przetłumaczony z Tekstu źródłowego sporządzony w języku docelowym
TEKST ŹRÓDŁOWY – tekst oryginału sporządzony w języku źródłowym przeznaczony do Tłumaczenia
TŁUMACZENIE – przekład Tekstu źródłowego na Tekst docelowy, pozbawiony Opracowania stylistycznego i Opracowania graficznego, przeznaczony do użytku własnego, w szczególności nie przeznaczony do dystrybuowania, publicznego odtwarzania i rozpowszechniania
UŻYTKOWNIK – podmiot, który dokonał Rejestracji
WYCENA – wysokość wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL za wykonanie Tłumaczenia oraz termin wykonania Tłumaczenia
ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA – zawarcie pomiędzy SUPERTLUMACZ.PL a Użytkownikiem umowy o wykonanie Tłumaczenia na zasadach określonych w Wycenie oraz Regulaminie

ARTYKUŁ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. SUPERTLUMACZ.PL w ramach Serwisu świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi Tłumaczeń w zakresie języka polskiego i języków obcych.
2. Użytkownikami mogą być wyłącznie podmioty będące i nie będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
3. Korzystanie z Serwisu i Zamawianie Tłumaczeń może odbywać się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest przesyłanie do Tłumaczenia Tekstów źródłowych oraz zamieszczanie w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich, mających charakter rasistowski, prezentujących przemoc albo nawołujących do niej lub w inny sposób naruszających przyjęte normy moralne i społeczne.
4. Do korzystania z Serwisu konieczne jest zainstalowanie i poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji co najmniej 10 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 12, Google Chrome w wersji co najmniej 66 oraz akceptacja plików typu „cookies”.

ARTYKUŁ 3. KONTO UŻYTKOWNIKA

REJESTRACJA
1. Korzystanie z Serwisu wymaga Rejestracji.
2. Rejestracja jest bezpłatna.
3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.
4. Podczas Rejestracji wymagane jest od Użytkowników nie będących konsumentami podanie następujących danych:
a)pełne brzmienie firmy (nazwa i forma prawna) podmiotu rejestrowanego
b) imię i nazwisko osoby fizycznej dokonującej Rejestracji w imieniu podmiotu rejestrowanego,
c) siedziba i adres podmiotu rejestrowanego,
d) numer NIP podmiotu rejestrowanego,
e) adres poczty elektronicznej podmiotu rejestrowanego,
Podczas Rejestracji wymagane jest od Użytkowników będących konsumentami podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko osoby fizycznej,
b)adres poczty elektronicznej osoby fizycznej,
5. Osoba dokonująca Rejestracji oświadcza, iż dane, o których mowa w ust. 4 są prawdziwe, a nadto, iż jest należycie umocowana do działania w imieniu podmiotu rejestrowanego.

ZMIANA DANYCH I UDOSTĘPNIANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
6. W przypadku zmiany danych Użytkownika podanych na Koncie Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać uaktualnienia tych danych.
7. Bez zgody SUPERTLUMACZ.PL dane Konta Użytkownika nie mogą być w jakikolwiek sposób przekazywane lub udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu lub podmiotom świadczącym

PŁATNOŚCI NA RZECZ SUPERTLUMACZ.PL
8. Płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL następują poprzez:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy SUPERTLUMACZ.PL,
b) przekaz pocztowy na rachunek bankowy SUPERTLUMACZ.PL,
c) płatność za pośrednictwem usługi DotPay lub eCard,
d) płatność za pośrednictwem usług PayPal.
9. Płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL przyjmowane są w walucie polskiej PLN i Unii Europejskiej EUR. W przypadku wpłaty w innej walucie niż polska płatność zaliczana jest na poczet wymaganej kwoty za Tłumaczenie po przeliczeniu dokonanej wpłaty na walutę polską na podstawie kursu wymiany walut banku prowadzącego rachunek bankowy SUPERTLUMACZ.PL z dnia uznania rachunku bankowego.
10. W przypadku uznania rachunku bankowego, konta usługi DotPay, eCard lub PayPal należącego do SUPERTLUMACZ.PL w dni robocze po godz. 15.00, w sobotę lub niedzielę lub w tym dniu ustawowo wolnym od pracy płatność za Tłumaczenie uznawana jest jako wykonana w najbliższym dniu roboczym do godz. 15.00.
11. Dokonanie płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL może być przeznaczone wyłącznie na wynagrodzenie SUPERTLUMACZ.PL za Tłumaczenie i wyłączona jest możliwość jego zwrotu w całości lub w części za wyjątkiem sytuacji określonych w Regulaminie.
12. W przypadku gdy Użytkownik dokonał płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL za pośrednictwem usługi DotPay lub eCard kwota zwrotu ma prawo być pomniejszona przez SUPERTLUMACZ.PL o prowizję pobieraną przez podmiot obsługujący serwis DotPay lub eCard lub wysokość prowizji pobieranej przez bank prowadzący rachunek SUPERTLUMACZ.PL.
13. W przypadku otrzymania przez SUPERTLUMACZ.PL bankowego potwierdzenia przelewu w dniu roboczym, SUPERTLUMACZ.PL może wedle własnego uznania potraktować go jako uznanie swojego rachunku bankowego przed godz. 15:00 tego dnia.

USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA
14. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
15. SUPERTLUMACZ.PL na pisemne żądanie Użytkownika lub żądanie przesłane z adresu e-mail podanego na Koncie Użytkownika dokonuje usunięcia Konta Użytkownika.
16. Konto Użytkownika ulega automatycznemu usunięciu, gdy w ciągu 10 lat Użytkownik nie zamówił Wyceny lub nie złożył Zamówienia na Tłumaczenie.
17. SUPERTLUMACZ.PL zastrzega sobie prawo do wcześniejszego usunięcia Konta Użytkownika bez podawania przyczyny i informowania go o tym fakcie.

Artykuł 4. TŁUMACZENIA

WYCENA
1. Wycena jest bezpłatna.
2. Wycena dokonywana jest w sposób indywidualny.
3. W celu uzyskania Wyceny należy:
a) w Serwisie lub do wiadomości e-mail załączyć plik komputerowy zawierający Tekst źródłowy; W przypadku kontaktu osobistego należy udostępnić Tekst źródłowy w formie papierowej lub na komputerowym nośniku danych.
b) wybrać lub podać język Tekstu źródłowego i język Tekstu docelowego spośród dostępnych w Serwisie,
c) wybrać lub podać branżę Tłumaczenia zgodną z przeważającą częścią Tekstu źródłowego.
4. Wycena obejmuje należny podatek od towarów i usług, chyba że inaczej jest w niej wskazane.
5. Termin wykonania Tłumaczenia podany w Wycenie nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy, chyba, że zostanie wyraźnie ustalone inaczej.

ZAMÓWIENIA TŁUMACZENIA
6. Zamówienie Tłumaczenia następuje z chwilą akceptacji Wyceny przez Użytkownika, poprzez dokonanie Płatności na rzecz SUPERTLUMACZ.PL za Tłumaczenie lub przesłanie na podany w Wycenie adres e-mail Serwisu opatrzonego podpisem osobowy zamawiającej w imieniu podmiotu nie będącego konsumentem poprawnie sporządzonego Zamówienia.
7. Zamówienia przesłane w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i dni robocze po godzinie 15:00 traktowane są jako złożone najbliższego dnia roboczego do godz. 15:00, chyba, że ustalono inaczej.
8. Z chwilą Zamówienia Tłumaczenia następuje powstanie obowiązku zapłaty za Tłumaczenie zgodnie z terminem płatności określonym w Wycenie.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
9. SUPERTLUMACZ.PL zapewnia wykonanie Tłumaczenia przez odpowiednio przygotowanych zawodowo tłumaczy.
10. Wykonanie Tłumaczenia następuje poprzez przesłanie do Użytkownika wiadomości e-mail Tekstu docelowego w postaci pliku komputerowego lub w inny sposób – jeśli Użytkownik i Serwis uprzednio zgodnie postanowią.
11. SUPERTLUMACZ.PL zapewnia Użytkownikowi dostęp do pliku komputerowego, o którym mowa w ust. 10 przez okres co najmniej 30 dni od dnia wykonania Tłumaczenia. Wykonane Tłumaczenie może zawierać Oczywiste omyłki pisarskie; omyłki te nie stanowią wady Tłumaczenia.

FAKTURY VAT
12. Nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało zrealizowane Tłumaczenie, SUPERTLUMACZ.PL wystawia Użytkownikowi nie będącemu konsumentem fakturę VAT w formie elektronicznej i przesyła ją na adres e-mail podany na Koncie Użytkownika.
13. Na żądanie Użytkownika przesłane z adresu e-mail podanego na Koncie Użytkownika, zgłoszone SUPERTLUMACZ.PL przed Zamówieniem Tłumaczenia albo przed wystawieniem faktury w formie elektronicznej, SUPERTLUMACZ.PL wystawia fakturę VAT w formie papierowej w miejsce formy elektronicznej i przesyła ją pocztą na adres Użytkownika podany na Koncie Użytkownika.
14. Na fakturze VAT zamieszcza się dane Użytkownika podane na Koncie Użytkownika w chwili wystawienia faktury.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
15. Użytkownik może zrezygnować z zamówionego Tłumaczenia aż do chwili jego wykonania.
16. W przypadku rezygnacji z zamówionego Tłumaczenia przed rozpoczęciem wykonania Tłumaczenia Użytkownikowi przysługuje zwrot połowy wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL podanego w Wycenie. Zwrot następuje poprzez wykonanie przelewu na rachunek, z którego Użytkownik dokonał Płatności na rzecz Serwisu lub w inny, wskazany przez Użytkownika pisemnie sposób. Zwrot zostaje pomniejszony o kwoty prowizji pobieranej przez DotPay, eCard lub bank prowadzący rachunek Serwisu na dzień wykonania zwrotu.
17. W przypadku rezygnacji z zamówionego Tłumaczenia po jego przekazaniu do realizacji, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL podanego w Wycenie.

Artykuł 5. REKLAMACJE

WADY WYKONANEGO TŁUMACZENIA
1. Jeśli Tłumaczenie ma wadę Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres kontakt@supertlumacz.pl w terminie 14 dni od wykonania Tłumaczenia pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady.
4. Reklamacja złożona z naruszeniem wymagań określonych w ust. 2 i 3 nie podlega rozpoznaniu.
5. SUPERTLUMACZ.PL rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dni jej otrzymania przesyłając odpowiedź na adres poczty elektronicznej Użytkownika zapisany na Koncie Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji jest utrudnione z przyczyn obiektywnych, np. z uwagi na obszerność Tłumaczenia, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni, o czym Użytkownik zostanie przed upływem 14 dni poinformowany.
6. W razie uwzględnienia reklamacji SUPERTLUMACZ.PL:
a)dokonuje usunięcia wady w terminie równym terminowi wykonania Tłumaczenia zgodnie z Wyceną, ale nie krótszym niż 2 dni lub
b)dokonuje obniżenia wysokości wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL określonego w Wycenie stosownie do zakresu i rodzaju wady.
7. Obniżenie wysokości wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL następuje poprzez dokonanie zwrotu części lub całości wpłaconej przez Użytkownika Płatności na rachunek, z którego Użytkownik dokonał Płatności lub inny wskazany przez niego pisemnie sposób.
OPÓŹNIENIE W WYKONANIU TŁUMACZENIA
8. SUPERTLUMACZ.PL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu Tłumaczenia, chyba że wynikło ono z winy SUPERTLUMACZ.PL.
9. W przypadku opóźnienia za które SUPERTLUMACZ.PL ponosi odpowiedzialność, Użytkownikowi przysługuje prawo do obniżenia wysokości wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL określonego w Wycenie w wysokości 3% za każdy dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż o 50% pod warunkiem, że opóźnienie jest nie dłuższe niż 16 dni roboczych.
10. Obniżenie wysokości wynagrodzenia SUPERTLUMACZ.PL następuje na żądanie Użytkownika, poprzez przesłanie do Serwisu wiadomości e-mail zawierającej to żądanie, a Serwis w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy na rachunek, z którego Użytkownik dokonał Płatności lub na innych rachunek Użytkownika, wyraźnie przez niego wskazany. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, zwrot rozliczany jest na fakturze VAT, poprzez obniżenie kwoty Wyceny o wartość wskazaną w Art. 5 ust. 9.
11. W przypadku, gdy opóźnienie, za które SUPERTLUMACZ.PL ponosi odpowiedzialność, przekracza 16 dni roboczych, Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od zamówionego Tłumaczenia.
12. Oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu powinno zostać złożone SUPERTLUMACZ.PL w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia – pod rygorem jego utraty.

Artykuł 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. SUPERTLUMACZ.PL nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach określonych w Rozdziale 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także w następujących przypadkach:
a) korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych przy Rejestracji, nieuaktualnienia danych Użytkownika, korzystania z innych niż wymagane przeglądarek internetowych oraz przesyłania do Serwisu niedozwolonych treści,
b) korzystania z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione,
c) niewykonania lub nienależytego wykonania Tłumaczenia spowodowanego siłą wyższą,
d) utraty danych Użytkownika wskutek awarii sprzętu lub systemu komputerowego albo innych okoliczności niezależnych od SUPERTLUMACZ.PL,
e) przerwy w dostępie do Serwisu spowodowanej koniecznością przeprowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych, a także przerwy spowodowanej z innych przyczyn, chyba, że przyczyny te zostały zawinione przez SUPERTLUMACZ.PL, a przerwa trwała co najmniej 14 dni.
2. Wysokość odpowiedzialności SUPERTLUMACZ.PL z tytułu zamówionego Tłumaczenia ograniczona jest do wartości podanej w Wycenie tego Tłumaczenia.

Artykuł 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. SUPERTLUMACZ.PL informuje, że:
a) jest administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych,
b) w celu wykonania Umowy będzie wykonywać usługi tłumaczeniowe, a w ich trakcie w tym celu będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika,
2. SUPERTLUMACZ.PL będzie przetwarzał dane dotyczące Użytkownika:
a) na potrzeby prowadzonej działalności tłumaczeniowej, wykonywania Wycen, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń, przeciwdziałania nadużyciom, realizacji obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, przepisów prawa podatkowego, a także archiwizacji,
b) w celu przekazywania materiałów marketingowych i informacyjnych usług i produktów własnych oraz Zaufanych Partnerów. Wykaz Zaufanych Partnerów znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Zaufani Partnerzy”,
c) dane kontaktowe, transakcyjne, lokalizacyjne oraz złożone oświadczenia z wykorzystaniem automatycznych metod przetwarzania danych. Dane Klienta mogą pochodzić z różnych źródeł. Dzięki temu Użytkownik będzie mógł otrzymywać dopasowane oferty produktów i usług oferowanych przez SUPERTLUMACZ.PL
d) przez okres niezbędny do wykonania Umowy, której Klient jest stroną lub czynności związanych z usługami, które są lub były świadczone na jego rzecz, a następnie przez okres 10 lat liczony od dnia, w którym rozwiązano Umowę lub inny okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń,
e) w zależności od przypadku, po upływie powyższych okresów SUPERTLUMACZ.PL zanonimizuje dane Klienta,
f) może, na potrzeby wykonywania Umowy oraz realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków, przekazywać dane osobowe Klienta do podmiotów i instytucji gromadzących i udostępniających informacje oraz instytucji upoważnionych do zbierania danych w związku z prowadzoną przez SUPERTLUMACZ.PL działalnością tłumaczeniową do podmiotów, którym SUPERTLUMACZ.PL powierza przetwarzanie danych w związku z zawartymi przez SUPERTLUMACZ.PL umowami świadczenia usług na rzecz SUPERTLUMACZ.PL,
g) dane Użytkownika oraz osób reprezentujących, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione podmiotom (w tym podmiotom mającym siedzibę poza terytorium RP lub poza terytorium UE), którym SUPERTLUMACZ.PL powierza przetwarzanie danych dla realizacji umów o świadczenie usług na jego rzecz,
h) Klient ma prawo dostępu i do sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia, a także może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Klient ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych.
3. Użytkownik może wszystkie udzielone zgody związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez SUPERTLUMACZ.PL zmienić lub odwołać. Zmiana lub odwołanie powinno mieć formę pisemną.
4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od SUPERTLUMACZ.PL, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych SMS, informacji o nowościach i promocjach oferowanych w Serwisie oraz o zdarzeniach dotyczących Użytkownika, a związanych z korzystaniem przez niego z Serwisu w szczególności związanych z zamówionym Tłumaczeniem.

Artykuł 8. ZACHOWANIE TAJEMNICY
1. SUPERTLUMACZ.PL zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje o:
a) stosowanej przez Użytkownika organizacji pracy oraz sposobie prowadzenia działalności handlowej – stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wszedł w jej posiadanie,
b) ustalonym wynagrodzeniu za wykonanie Tłumaczenia,
c) treści każdego zaoferowanego do tłumaczenia tekstu, a także wykonanego Tłumaczenia, chyba że są one dostępne publicznie,

Artykuł 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. SUPERTLUMACZ.PL jest uprawniony do zmiany Regulaminu, pod warunkiem poinformowania Użytkownika o tej zmianie w terminie nie krótszym niż 14 dni, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem terminu wskazanego przez SUPERTLUMACZ.PL w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu przesłanym na adres poczty elektronicznej Użytkownika podanym na Koncie Użytkownika.
3. Użytkownik może odmówić przyjęcia zmiany Regulaminu najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany.
4. W przypadku odmowy przyjęcia przez Użytkownika zmiany Regulaminu
a) realizacja dotychczas zamówionych Tłumaczeń następuje na zasadach dotychczasowych,
b) Użytkownik nie może zamawiać nowych Tłumaczeń,
c) po wykonaniu dotychczas zamówionych Tłumaczeń, Konto Użytkownika zostaje usunięte.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów pomiędzy SUPERTLUMACZ.PL i Użytkownikiem jest sąd rzeczowo właściwy dla siedziby SUPERTLUMACZ.PL.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

0
Would love your thoughts, please comment.x