REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU „WYGRAJ TŁUMACZENIE CV!” Z DNIA 16.01.2023r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem” lub „Wygraj tłumaczenie CV!”), jest Futura Centrum Językowe Tomasz Muszyński z siedzibą znajdującą się pod adresem: Budziska, ul. Główna 3, 47-420 Kuźnia Raciborska, NIP: 6391818273 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Meta Platforms, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/supertlumacz.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3 NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w § 6.
2. Nagrodą jest tłumaczenie CV z języka polskiego na jeden z 7 wybranych języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki, norweski.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/supertlumacz.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4 MIEJSCE, CZAS TRWANIA I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/supertlumacz.
2. Zgłoszenia od Uczestników przyjmowane są pod postem konkursowym w dniach od 18.01.2023 do 31.01.2023 godz. 12:00.

§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisanie jednego komentarza bezpośrednio pod postem konkursowym na temat „Dlaczego jestem najlepszym specjalistą na danym stanowisku pracy?”.
2. W przypadku napisania przez Uczestnika Konkursu dwóch lub większej liczby komentarzy, pod uwagę będzie brany tylko pierwszy z nich.
3. Z udziału w Konkursie wyłączone są komentarze Uczestnika Konkursu pod wypowiedziami innych osób.

§ 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. W dniu 31.01.2023 o godz. 12:00 Organizator Konkursu dokona zliczenia tzw. reakcji w postaci dostępnych emotikon umieszczonych przez społeczność Facebooka przy komentarzach Uczestników Konkursu, spełniających warunek opisany w § 5 pkt. 1.
4. Uczestnik, który uzyskał największą liczbę reakcji wygrywa.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego lub w odrębnym poście na stronie https://www.facebook.com/supertlumacz do dnia 7.02.2023.
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu – https://www.facebook.com/supertlumacz wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) numer telefonu
c) adres mailowy
d) plik zawierający CV do przetłumaczenia
e) informację o wybranym jednym języku tłumaczenia spośród języków wskazanych w § 3 pkt. 1.
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia spełnienia przez Uczestnika zasad opisanych w § 6 pkt. 7.

§ 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej)
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@supertlumacz.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dni jej otrzymania przesyłając odpowiedź na adres poczty elektronicznej Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji jest utrudnione z przyczyn obiektywnych, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni, o czym Uczestnik zostanie przed upływem 14 dni poinformowany.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2023 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.