Stowarzyszenie tłumaczy: jak założyć własne?

17 stycznia 2012

Tłumacze mają prawo do zrzeszania się i działania w stowarzyszeniach. Ich charakter prawny reguluje „Ustawa o stowarzyszeniach”, na podstawie przepisów której można je zakładać w ramach obowiązujących przepisów. Dzięki temu istnieje obecnie wiele uczestnictwo w nich daje najczęściej całkiem wymierne korzyści.

Polskie stowarzyszenia tłumaczy

Na terenie Polski działa całkiem sporo stowarzyszeń. Wymienić tu można na przykład:

  • Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich;
  • Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy;
  • Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizulanych;
  • Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury;
  • Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego,
  • polskie stowarzyszenie tłumaczy konferencyjnych,

Działalność każdego z nich uregulowana jest wewnętrznym statutem, jednak ogólne przepisy dotyczące ich zakładania i późniejszego funkcjonowania zawiera właśnie „Ustawa o stowarzyszeniach”. Są to jednak zasady na tyle ogólne, że w zasadzie nie ma problemu z dostosowaniem się do nich.

Jeżeli więc grupa tłumaczy uzna, że ma ciekawy pomysł i chce założyć stowarzyszenie zajmujące się np. określoną dziedziną czy badaniami, wystarczy poznać przepisy „Ustawy”, dopełnić formalności – i można działać. Na przykład na rzecz propagowania słusznych idei, standardów wykonywania zawodu, czy wspomagać ochronę praw zawodowych tłumaczy.

Przed podjęciem decyzji jednak, jak zawsze warto dowiedzieć się, na czym konkretnie polega prowadzenie stowarzyszenia i co trzeba zrobić, aby je założyć.

Czytaj również:

Krótki przewodnik po stowarzyszeniach tłumaczy

Stowarzyszenie pod względem funkcjonalnym i prawnym jest:

  • Dobrowolne – nikogo nie można zmuszać do przynależności do stowarzyszenia, nie wolno także wprowadzać ograniczeń dotyczących wystąpienia z niego. Zakazane jest również tworzenie zrzeszeń, w którym obowiązywałaby zasada bezwzględnego posłuszeństwa członków wobec władz. Ponieważ zaś nie można zmuszać do pozostawania w nich, osoba rezygnująca z członkostwa nie może nigdy ponosić negatywnych konsekwencji z powodu podjęcia swojej decyzji.
  • Samorządne – dysponują samodzielnością w ustalaniu celów, programów działania stowarzyszenia, tworzenia i formie struktury organizacyjnej, uchwalaniu aktów wewnętrznych dotyczących własnej działalności.
  • Trwałym zrzeszeniem – stowarzyszenia nie są powoływane do doraźnych celów (tym służą inne formy, np. zgromadzenia, manifestacje), ale do działalności i realizacji celów długoterminowych. Ich określeniu służy statut, a zarówno władze, jak i osoby przystępujące do stowarzyszenia, powinny działać zgodnie z jego zapisami.
  • − Grupą działającą w celach innych niż zarobkowe – dla nich powołuje się inne podmioty, np. spółki czy przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie natomiast powinno opierać swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Oczywiście, już działając, może zatrudniać pracowników – poza stowarzyszeniami zwykłymi, które tego nie mogą robić. Wiele organizacji nie utrzymałoby się, gdyby nie prowadziło działalności zarobkowej w pewnym zakresie. Mogą to robić pod warunkiem, że dochód nie jest dzielony między członków, a wykorzystywany jedynie na realizację celów statutowych stowarzyszenia. Działalność gospodarcza nie może być celem pierwszoplanowym.

Jak założyć stowarzyszenie?

Zrzeszenia o tym charakterze podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nadzór nad ich działalnością sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę, a w przypadku stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – także wojewoda.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x