Kodeks tłumacza przysięgłego, zakres podmiotowy i przedmiotowy.

Kodeks Tłumacza Przysięgłego jest zbiorem zasad etyki zawodowej oraz zasad praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego.

Za koniecznością jego zaistnienia stały przede wszystkim znaczenie i ranga profesji, której dotyczy. Zawód tłumacza przysięgłego jest bowiem obarczony olbrzymią odpowiedzialnością; sam zaś proces tłumaczenia pism wymaga pełnego zdyscyplinowania. Stąd też potrzeba Kodeksu, którego pierwszą i zasadniczą rolą jest przejrzyste, wyczerpujące i wewnętrznie spójne przedstawienie norm etycznych, cechujących profesję tłumacza przysięgłego. Kolejnym istotnym aspektem jest unifikacja metod postępowania – tak przy tłumaczeniu pisemnym, jak i ustnym.
Kodeks wymienia oraz precyzuje takie zasady etyki zawodowej jak:

 • godność osoby zaufania publicznego – tłumacz jako osoba zaufania publicznego musi przestrzegać określonych norm etycznych,
 • obowiązek zachowania staranności i wierność – tłumacz obowiązany jest do wykonania powierzonego mu zadania ze szczególną starannością oraz do możliwie jak najwierniejszego tłumaczenia tekstu,
 • obowiązek szczególnej bezstronności – tłumacz obowiązany jest do wykonywania powierzonego mu tłumaczenia nie wyrażając przy tym w żaden sposób swoich osobistych przekonań,
 • uzasadniona odmowa tłumaczenia – tłumacz może odmówić wykonania danego tłumaczenia tylko w uzasadnionych przypadkach,
 • niemożność wykonania tłumaczenia – w przypadku, gdy tłumacz nie ma możliwości wykonania zleconego tłumaczenia ze względu na wypadek losowy bądź szczególną sytuację osobistą, obowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować zleceniodawcę,
 • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej – tłumacz obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w trakcie tłumaczenia,
 • obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych – tłumacz obowiązany jest do stałego doskonalenia swoich umiejętności,
 • obowiązek korzystania z pomocy warsztatowych – tłumacz ma obowiązek wykorzystywania wszelkich dostępnych mu pomocy warsztatowych przy dokonywaniu tłumaczeń,
 • prawo dostępu do materiałów pomocniczych – tłumaczowi przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do zleceniodawcy o udostępnianie mu wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania tłumaczenia,
 • obowiązek pomocy w wypadku losowym – tłumacz nie może odmówić wykonania tłumaczenia w nagłych przypadkach, szczególnie związanych z wypadkami losowymi,
 • prawo do konsultacji z rodowitym znawcą języka,
 • wynagrodzenie tłumacza przysięgłego – przy ustalaniu swojego wynagrodzenia, tłumacz powinien wziąć pod uwagę zakres tłumaczenia, stopień jego trudności oraz własne kwalifikacje,
 • obowiązek dzielenia się wiedzą – tłumacz ma obowiązek dzielenia się własnym doświadczeniem zawodowym i zdobytą wiedzą,
  solidarność koleżeńska – tłumacz powinien pomagać kolegom w potrzebie,
 • solidarność międzynarodowa – tłumacz powinien cenić doświadczenie i poglądy tłumaczy z innych państw.

Ponadto kodeks definiuje podstawowe pojęcia związane z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego oraz precyzuje zasady dokonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych.
Zasady te powinny być zawsze przestrzegane przez tłumacza przysięgłego w trakcie wykonywanej przez niego pracy zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *