Kodeks tłumacza przysięgłego. To warto wiedzieć!

7 lutego 2012

Kodeks Tłumacza Przysięgłego jest zbiorem zasad etyki zawodowej oraz zasad praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego.

Za koniecznością jego zaistnienia stały przede wszystkim znaczenie i ranga profesji, której dotyczy. Zawód tłumacza przysięgłego jest bowiem obarczony olbrzymią odpowiedzialnością; sam zaś proces tłumaczenia pism wymaga pełnego zdyscyplinowania. Stąd też potrzeba Kodeksu Zawodowego Tłumacza Przysięgłego, którego pierwszą i zasadniczą rolą jest przejrzyste, wyczerpujące i wewnętrznie spójne przedstawienie norm etycznych, cechujących profesję tłumacza przysięgłego. Kolejnym istotnym aspektem jest unifikacja metod postępowania – tak przy tłumaczeniu pisemnym, jak i ustnym.

Kodeks Tłumacza Przysięgłego wymienia oraz precyzuje takie zasady etyki zawodowej jak:

 • godność osoby zaufania publicznego – tłumacz przysięgły  jako osoba zaufania publicznego musi przestrzegać określonych norm etycznych,
 • obowiązek zachowania staranności i wierność – tłumacz obowiązany jest do wykonania powierzonego mu zadania ze szczególną starannością oraz do możliwie jak najwierniejszego tłumaczenia tekstu,
 • obowiązek szczególnej bezstronności – tłumacz obowiązany jest do wykonywania powierzonego mu tłumaczenia przysięgłego nie wyrażając przy tym w żaden sposób swoich osobistych przekonań,
 • uzasadniona odmowa tłumaczenia – tłumacz przysięgły może odmówić wykonania danego tłumaczenia tylko w uzasadnionych przypadkach,
 • niemożność wykonania tłumaczenia – w przypadku, gdy tłumacz nie ma możliwości wykonania zleconego tłumaczenia ze względu na wypadek losowy bądź szczególną sytuację osobistą, obowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować zleceniodawcę,
 • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej – tłumacz obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w trakcie tłumaczenia,
 • obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych – tłumacz obowiązany jest do stałego doskonalenia swoich umiejętności,
 • obowiązek korzystania z pomocy warsztatowych – tłumacz ma obowiązek wykorzystywania wszelkich dostępnych mu pomocy warsztatowych przy dokonywaniu tłumaczeń,
 • prawo dostępu do materiałów pomocniczych – tłumaczowi przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do zleceniodawcy o udostępnianie mu wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania tłumaczenia przysięgłe,
 • obowiązek pomocy w wypadku losowym – tłumacz nie może odmówić wykonania tłumaczenia w nagłych przypadkach, szczególnie związanych z wypadkami losowymi,
 • prawo do konsultacji z rodowitym znawcą języka,
 • wynagrodzenie tłumacza przysięgłego – przy ustalaniu swojego wynagrodzenia, tłumacz powinien wziąć pod uwagę zakres tłumaczenia, stopień jego trudności oraz własne kwalifikacje,
 • obowiązek dzielenia się wiedzą – tłumacz ma obowiązek dzielenia się własnym doświadczeniem zawodowym i zdobytą wiedzą,
  solidarność koleżeńska – tłumacz powinien pomagać kolegom w potrzebie,
 • solidarność międzynarodowa – tłumacz powinien cenić doświadczenie i poglądy tłumaczy z innych państw.

Ponadto Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego definiuje podstawowe pojęcia związane z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego oraz precyzuje zasady dokonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Tłumacz przysięgły ustawa: Zasady te powinny być zawsze przestrzegane przez tłumacza przysięgłego w trakcie wykonywanej przez niego pracy zawodowej.

Czytaj również

Nowy kodeks tłumacza przysięgłego

Nowy Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego składa się z:

 • preambuły,
 • działu I – etyka zawodowa tłumacza przysięgłego
 • działu II – praktyka zawodowa tłumacza przysięgłego

Dział dotyczący etyki zawodowej tłumacza przysięgłego  w Nowy Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego obejmuje takie tematy jak:

 • Godność tłumacza przysięgłego,
 • Zachowanie szczególnej staranności,
 • Wierność tłumaczenia,
 • Bezstronność w tłumaczeniu,
 • Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego,
 • Uzasadniona odmowa tłumaczenia,
 • Terminowe wykonanie tłumaczenia albo zawiadomienie o niemożności jego wykonania,
 • Zastępstwo w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego,
 • Zakaz nieuczciwej konkurencji,
 • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
 • Dzielenie się wiedzą,
 • Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • Solidarność koleżeńska,
 • Solidarność międzynarodowa.

Tłumacz przysięgły ustawa: artykuł 2 mówi o nabywaniu i utracie prawa do wykonywania zawodu.

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego pochodzi z 25 listopada 2004 roku. Artykuł 1.1 mówi o tym, że ustawa określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa
wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu.

Przypomnijmy, że wedle obowiązującego prawa (ustawa tłumacz przysięgły) zawód tłumacza przysięgłego może wykonywać:

 • osoba fizyczna, która ma obywatelstwo polskie lub inne wymienione w ustawie,
 • zna język polski,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana (dokładne doprecyzowanie tej kwestii w ustawie),
 • ukończyła studia wyższe,
 • zdała pozytywnie egzamin na tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji szukaj w ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Ustawa tłumacz przysięgły

Ze względu na fakt, że zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego wszystkie osoby go wykonujące znajdują się na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych. Można ją znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W razie potrzeby podajemy bezpośredni link: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

Kwestie te także reguluje ustawa tłumacz przysięgły, o której już wcześniej wspominaliśmy.

Tłumacz przysięgły ustawa

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumacz wykonuje przekłady dla osób fizycznych, a także dla policji, prokuratury, sądów, organów administracji publicznej.

Wiele osób chce go wykonywać, ponieważ daje prestiż, a także wyższe zarobki. Oczywiście wiąże się z przejściem przez bardzo formalne procedury – chociażby państwowy egzamin – ale każdy, kto wejdzie w szeregi tłumaczy przysięgłych może liczyć na szacunek.

Podobne artykuły

Jak tłumaczyć ustawy?Tłumacze przysięgli

Jak tłumaczyć ustawy?

28 lipca 2022

Każdy doświadczony tłumacz wie, że jego praca to nie taka prosta sprawa. Niezależnie od

Egzamin na tłumacza przysięgłego - materiały 1 Bez kategorii

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały

5 czerwca 2020

Egzamin na tłumacza przysięgłego od dawna stanowi ogromne wyzwanie dla młodych tłumaczy. Trudno się

Czy tlumacz przysiegly moze odmowic tlumaczenia Tłumacze przysięgli

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

20 kwietnia 2020

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Jeśli tak, to kiedy i w jakich konkretnych

0
Would love your thoughts, please comment.x