Kodeks cywilny: prawa i obowiązki tłumacza przysięgłego

22 stycznia 2012

Większość ustaw i rozporządzeń dotyczących różnorodnych aspektów wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego to tak zwane „lex specialis” – prawo szczegółowe, które uchyla „lex generalis”, czyli prawo ogólne. Bywają jednak sytuacje, w których przepisy odsyłają nas bezpośrednio do kodeksu cywilnego. Dlaczego? Ponieważ przyjmując zlecenie, tłumacz zawiera z klientem umowę cywilnoprawną, najczęściej o dzieło. Ma więc obowiązek stosować się nie tylko do jej zapisów, ale także do KC. Szukasz rzetelnych usług tłumaczeniowych? Biuro tłumaczeń Supertłumacz.pl – gwarancja jakości tłumaczeń. Oferujemy również tłumaczenia prawnicze.

Błędne lub niestaranne wykonanie tłumaczenia: jakie prawa ma klient?

Pomyłki, niedociągnięcia i inne błędy, zdarzają się każdemu. Mogą więc wystąpić także u tłumacza przysięgłego w ramach realizowanego przez niego zlecenia. Klient ma prawo wówczas, zależnie od rodzaju zdarzenia, do żądania poprawienia przekładu zgodnie ze sztuką, ale też do całkowitego odstąpienia od transakcji. W niektórych przypadkach natomiast może również domagać się zwrotu lub pokrycia kosztów tłumaczenia wykonanego przez kogoś innego.

Czytaj również:

Najczęściej zdarzające się reklamacje usług:

  • Kiedy tłumacz przysięgły opóźnia rozpoczęcie lub dokończenie pracy w ten sposób, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż przekład zostanie oddany po terminie zawartym w umowie, klient ma prawo od niej odstąpić, nawet przed upływem wyznaczonej wcześniej daty.
  • Jeżeli tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenie w sposób nierzetelny, błędny, lub sprzeczny z postanowieniami zawartej umowy, klient ma prawo wezwać go do zmiany sposobu postępowania oraz do poprawienia błędów. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad przedmiotu dzieła, po którego bezskutecznym upływie ma prawo przekazać zlecenie innemu tłumaczowi przysięgłemu – na koszt pierwszego, który nie wywiązał się z umowy.
  • Jeśli tłumacz usunął wady przekładu, ale nie zmieścił się z tym w wyznaczonym umowę terminie, klient może odstąpić od umowy całkowicie, lub zażądać obniżenia ceny wykonania zlecenia.

Wszystkie powyższe prawa klienta wynikają bezpośrednio z zapisów Kodeksu cywilnego i stosują się nie tylko do zawodu tłumacza przysięgłego, ale do każdej zawieranej umowy o dzieło. Dotyczą konkretnie tych ustaleń KC, które odnoszą się do możliwości składania reklamacji z powodu nienależytego wypełnienia obowiązków przez stronę podejmującą się realizacji zadania.

Zobacz także:

Obowiązki i prawa klienta oraz tłumacza

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od wyznaczonego terminu ukończenia zadania. Po tym czasie klient nie może już reklamować jakości wykonanej usługi – nawet jeżeli wystąpiły w niej ewidentne błędy. Ma prawo natomiast domagać się zawsze w trybie pozwu cywilnego odszkodowania za straty oraz zwrotu kosztów, które poniósł w związku z pomyłką tłumacza przysięgłego.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niesie za sobą obowiązek naprawienia szkody. Tłumacz przysięgły może to zrobić bezpośrednio, poprawiając osobiście w ramach tej samej opłaty efekt swojej pracy – lub pośrednio, pokrywając koszty przekładu zleconego komuś innemu.

Podobne artykuły

Jak tłumaczyć ustawy?Tłumacze przysięgli

Jak tłumaczyć ustawy?

28 lipca 2022

Każdy doświadczony tłumacz wie, że jego praca to nie taka prosta sprawa. Niezależnie od

Egzamin na tłumacza przysięgłego - materiały 1 Artykuły na temat tłumaczeń

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały

5 czerwca 2020

Egzamin na tłumacza przysięgłego od dawna stanowi ogromne wyzwanie dla młodych tłumaczy. Trudno się

Czy tlumacz przysiegly moze odmowic tlumaczenia Tłumacze przysięgli

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

20 kwietnia 2020

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Jeśli tak, to kiedy i w jakich konkretnych

0
Would love your thoughts, please comment.x