Umowa wydawnicza

Ustawa z dnia 10 lipca 1952 roku o prawie autorskim reguluje przejście autorskich praw majątkowych. Jedną z umów przenoszącą autorskie prawa majątkowe jest umowa wydawnicza.

Art. 34 prawa autorskiego stanowi, iż przez umowę wydawniczą twórca przenosi na wydawcę prawo wydania utworu piśmienniczego lub artystycznego, wydawca zaś zobowiązuje się do wydania utworu i do zapłacenia twórcy wynagrodzenia. Na mocy zawartej umowy twórca obowiązany jest do dostarczenia wydawcy utworu w oznaczonym czasie i w stanie odpowiednim do wydania, zaś wydawca obowiązany jest do wydania utworu w oznaczonym czasie i w umówionej formie, a także obowiązany jest do użycia odpowiednich środków do rozpowszechniania utworu.

Aby zawarta umowa była ważna, wymagane jest zachowanie formy pisemnej.
W treści umowy powinno znaleźć się:

  • określenie stron umowy,
  • określenie przedmiotu umowy,
  • określenie terminu wydania utworu,
  • postanowienia dotyczące formy jego rozpowszechniania,
  • określenie wysokości wynagrodzenia autora,
  • określenie czasu przez jaki wydawca może korzystać z utworu na wyłączność (lub też bez wyłączności),
  • postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy.

Ponadto umowa wydawnicza powinna zawierać sformułowanie: „tłumacz oświadcza, że jego prawa autorskie do tłumaczenia nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i przenosi na wydawcę prawo do eksploatacji dzieła”. W umowie muszą zostać wymienione pola eksploatacji.
W umowie można również zawrzeć warunki przyjęcia bądź odrzucenia przekładu przez wydawnictwo (np. przekroczenie uzgodnionego terminu, niska jakość tłumaczenia).
Na mocy art. 36 prawa autorskiego twórca może odstąpić od umowy, aż do momentu dostarczenia utworu, jeżeli po zawarciu umowy zaistniały okoliczności uzasadniające zaniechanie wykonywania umowy ze względu na istotne interesy twórcze, dłuższą chorobę lub inne ważne przyczyny. Twórca może odstąpić od umowy również w przypadku, gdy wydawca nie podejmuje wysiłku zmierzającego do wydania utworu mimo upływu wyznaczonego terminu.
Wydawca z kolei może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy twórca pomimo upływu kolejnego wyznaczonego przez wydawcę terminu dostarczenia utworu nie dostarczył go. W przypadku nie wykonywania umowy przez twórcę, wydawca ma prawo zażądać od niego zwrotu wszystkiego, co otrzymał on z tytułu wykonywania umowy przez wydawcę. Ponadto, jeśli nastąpiło to z umyślnej winy twórcy, wydawca może zażądać również odszkodowania lub kary umownej, o ile postanowienie takie zostało zawarte w umowie wydawniczej.
Umowa wydawnicza jest opodatkowana na zasadzie ryczałtu. Dodatkowo jest to bardzo korzystna forma ryczałtu, ponieważ podatek płaci się tylko od połowy uzyskanego wynagrodzenia – 50% przychodu traktuje się jako koszt jego uzyskania. W tym aspekcie jest ona korzystniejsza od innych rodzajów umów, na przykład umowy zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *