Odpowiedzialność i kary w zawodzie tłumacza przysięgłego

22 stycznia 2012

Tłumacz przysięgły należy do elity zawodów zaufania publicznego. W związku z tym od wykonującej go osoby wymaga się szczególnej staranności i poczucia odpowiedzialności nie tylko za swoją pracę, ale i za rzetelne podejście do obowiązków. Jeżeli jednak wewnętrzna motywacja tłumacza przysięgłego jest zbyt mała, żeby to „wymusić” – są inne sposoby. Na przykład kary porządkowe. Nakładać je można w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków.

Kary porządkowe: kiedy i w jakiej sytuacji mogą zostać użyte?

Nakładane są zwykle w sytuacjach związanych z prowadzeniem postępowania urzędowego czy sądowego, przy którym niezbędne jest uczestnictwo tłumacza przysięgłego. Organ prowadzący może zadecydować o karze porządkowej, jeżeli działanie lub zaniechanie tłumacza utrudnia bądź uniemożliwia kontynuowanie sprawy.

Zobacz także:

Jakie środki można zastosować?

  • Kara pieniężna do 10.000 złotych – na podstawie Kodeksu Postępowania Karnego nałożyć ją można za niestawienie się bez usprawiedliwienia na wezwanie organu prowadzącego lub oddalenie się z miejsca prowadzenia sprawy bez jego zezwolenia.
  • Doprowadzenie na postępowanie – również stosowane bywa, kiedy tłumacz bez odpowiedniego uzasadnienia nie stawi się na wezwanie.
  • Areszt za uchylanie się od obowiązków – tłumacz może zostać aresztowany już w toku sprawy, jeśli uporczywie nie wywiązuje się ze swoich zadań nałożonych na niego w związku z pełnioną funkcją. Sąd może zastosować w tej sytuacji areszt na czas do 30 dni, a dodatkowo nałożyć też karę finansową wymienioną wyżej.

Postępowanie związane z nienależytym wykonywaniem obowiązków toczy się również przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, mającą do dyspozycji również takie środki jak: upomnienia, nagany, zawieszenie prawa wykonywania zawodu (na okres od 3 do 12 miesięcy), pozbawienie prawa wykonywania zawodu z koniecznością ponownego zdania egzaminu (po upływie co najmniej 2 lat).

Kodeks postępowania cywilnego nakazuje natomiast stosowanie wobec tłumaczy przysięgłych takich samych przepisów jak wobec biegłych.

Czytaj również:

Kiedy w toku postępowania cywilnego na tłumacza może być nałożona grzywna?

  • nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie;
  • nieuzasadniona odmowa złożenia przyrzeczenia;
  • nieuzasadniona odmowa złożenia tłumaczenia, opinii;
  • nieusprawiedliwione niezłożenie tłumaczenia, opinii.

Podejmując się pełnienia funkcji, często priorytetowej i niezbędnej dla prawidłowości przebiegu postępowania, tłumacz przysięgły, podobnie jak biegły, ma obowiązek z należytą starannością, sumiennością i odpowiedzialnością realizować powierzone przez organ prowadzący zadania. Jeżeli tego nie robi, może – i powinien – ponieść odpowiedzialność. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań tłumacza przysięgłego bardzo często odpowiadają strony postępowania.

Podobne artykuły

Jak tłumaczyć ustawy?Tłumacze przysięgli

Jak tłumaczyć ustawy?

28 lipca 2022

Każdy doświadczony tłumacz wie, że jego praca to nie taka prosta sprawa. Niezależnie od

Egzamin na tłumacza przysięgłego - materiały 1 Artykuły na temat tłumaczeń

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały

5 czerwca 2020

Egzamin na tłumacza przysięgłego od dawna stanowi ogromne wyzwanie dla młodych tłumaczy. Trudno się

Czy tlumacz przysiegly moze odmowic tlumaczenia Tłumacze przysięgli

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

20 kwietnia 2020

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Jeśli tak, to kiedy i w jakich konkretnych

0
Would love your thoughts, please comment.x