Czym jest Naczelna Organizacja Techniczna (NOT)?

5 lutego 2012

Naczelna Organizacja Techniczna, w skrócie NOT, to wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (SNT), reprezentująca techników i inżynierów z całej Polski. NOT zrzesza obecnie 39 branżowych SNT, które reprezentują wszystkie dziedziny techniki. NOT posiada swój statut, który określa, m. in.: cele organizacji i sposoby ich realizowania, prawa i obowiązki członków, terenowe jednostki organizacyjne, itp. Cały statut dostępny jest na stronie internetowej NOT-u.

Naczelna Organizacja Techniczna jest także członkiem wielu organizacji międzynarodowych. NOT działa na rzecz współpracy, w ramach społeczności technicznej oraz na rzecz rozwoju i postępu technicznego.

W ramach struktury Naczelnej Organizacji Technicznej, działają w Zakładach Usług Technicznych, biura tłumaczeń NOT. Biura te zajmują się przekładami tekstów specjalistycznych i technicznych, w ramach działalności NOT-u. W biurach tłumaczeń pracują translatorzy techniczni, którzy uzyskali uprawnienia wymagane do wykonywania tego zawodu.

Rekrutacją tłumaczy, zajmuje się Dział Współpracy z Zagranicą i Doskonalenia Zawodowego w Biurze Zarządu Głównego FSNT-NOT (Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT). Do zadań tej komórki, należy również organizacja i przeprowadzanie egzaminów na tłumaczy oraz przedłużanie uprawnień tłumaczy technicznych.

Szukasz profesjonalnych tłumaczeń technicznych? Zleć je w naszym biurze tłumaczeń!

Czytaj również:

Tłumacze techniczni NOTu posiadają uprawnienia do przekładu tekstów specjalistycznych. Aby uzyskać uprawnienie do dokonywania takich tłumaczeń, należy zdać egzamin lub przedłożyć dokumenty, poświadczające znajomości danego języka oraz zdobyte kwalifikacje.

Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w formie pisemnym. Składa się z dwóch części. Pierwsza polega na dokonaniu tłumaczenia z języka obcego na język polski, druga zaś z polskiego na język obcy. Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności danego kandydata na tłumacza technicznego. Co ważne, podczas egzaminu można korzystać z własnych słowników oraz przenośnych komputerów.

Jeśli dany kandydat uzyska z testu ocenę pozytywną, zostaje wpisany do rejestru oraz otrzymuje legitymację tłumacza technicznego. Istnieje też możliwość wpisania danej osoby do rejestru, bez konieczności podchodzenia przez nią do egzaminu. Osoby takie uzyskują wpis na podstawie posiadanych dokumentów, które poświadczają ich kwalifikacje i umiejętności.

W celu weryfikacji poziomu usług świadczonych przez tłumaczy technicznych NOT wprowadził ograniczenia czasowe dotyczące ważności ich uprawnień. Egzamin traci ważność po upływie 3 lat, z kolei legitymacja po 5 latach. Istnieje natomiast możliwość przedłużenia ważności nadanych uprawnień. Aby uzyskać przedłużenie, tłumacz powinien przedłożyć w Biurze ZG FSNT-NOT potwierdzony przez zleceniodawcę wykaz wykonanych tłumaczeń.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x